Powrót

Przewóz zabytków

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Przewóz zabytków

Poszczególne państwa chronią swoje dziedzictwo kulturowe, dlatego przewóz zabytków jest ograniczany przepisami prawa. Do przewozu zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.

Warto również sprawdzić, czy w myśl ustawodawstwa kraju emigracji możliwy jest wywóz danego zabytku.

Wywóz zabytków z Polski podlega kontroli uregulowanej w szeregu aktów prawnych normujących zasady wydawania pozwoleń i innych dokumentów potwierdzających możliwość wywozu takich obiektów. Brak stosownego dokumentu może grozić sankcją karną.
Generalnie konieczność posiadania pozwolenia na wywóz za granicę ogranicza się jedynie do tych przedmiotów, które spełniają kryteria odpowiedniego wieku, jak i kwoty lub tylko wieku (dla niektórych kategorii przedmiotów). Należy jednak zwrócić uwagę, iż inne zabytki, które mogą być wywożone bez uzyskania pozwolenia mogą w niektórych przypadkach wymagać stosownego dokumentu potwierdzającego organom straży granicznej i służby celnej ten fakt.  

Szczegółowe informacje można uzyskać od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Szczegółowe zasady dotyczące zasad wywozu zabytków znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.0.2067 t.j.)