Powrót

Przewóz roślin

Tagi: Zwierzęta i rośliny

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-09

Przewóz roślin

Jeśli rośliny są przywożone z kraju trzeciego z zamiarem pozostawienia ich na obszarze celnym Wspólnoty, należy zgłosić je w urzędzie celnym do procedury dopuszczenia do obrotu. Przewóz roślin na terenie Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Przed dokonaniem przewozu roślin powinniśmy również zapoznać się z przepisami fitosanitarnymi oraz szczegółowymi warunkami przewozu obowiązującymi u przewoźnika, z którego usług będziemy korzystać (dotyczy to zwłaszcza linii lotniczych).

 

Przemieszczanie do Polski roślin i produktów roślinnych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Obrót towarami pochodzenia roślinnego na terytorium Wspólnoty odbywa się zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów, w ramach której tylko określone rośliny i produkty roślinne (wyszczególnione w załącznikach VA i IVAII do Dyrektywy Rady 2000/29/EC oraz dodatkowo te, w odniesieniu do których wymóg taki ustanowiony został odrębnymi aktami unijnymi) powinny być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty fitosanitarne (paszporty roślin, etykiety, znakowania) na podstawie urzędowych kontroli zdrowotności wykonywanych w miejscu uprawy lub wytwarzania.

Warto wiedzieć
Wymagania te nie dotyczą jednak niewielkich liczby roślin przemieszczanych na własne potrzeby, do celów niehandlowych.
O paszporty dla roślin muszą występować przedsiębiorcy, którzy zajmują się obrotem handlowym. Jeśli zaś rośliny należą do gatunków zagrożonych wyginięciem CITES, o zezwolenie na ich przewóz obowiązana jest wystąpić również osoba prywatna. Więcej na ten temat piszemy w artykule "Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem".
W odniesieniu do towarów wprowadzanych przez polskie przejście graniczne, termin małe ilości został zdefiniowany jako:
1. świeże owoce i warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) – do 5 kg,
2. cięte rośliny ozdobne – do 50 szt.,
3. cięte drzewka choinkowe – 1 szt.,
4. części roślin iglastych – do 5 szt.

 

Import z państw nienależących do Unii Europejskiej

Określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw nienależących do Unii Europejskiej podlegają w punkcie wwozu na granicy Unii Europejskiej granicznej kontroli fitosanitarnej.

Wykaz towarów roślinnych, które są poddawane granicznej kontroli fitosanitarnej oraz muszą być zaopatrzone, w momencie wprowadzania, w świadectwo fitosanitarne (dokument wystawiany przez wyznaczoną do tego celu służbę w państwie, z którego towar jest sprowadzany) jest zamieszczony w załączniku VB do Dyrektywy Rady 2000/29/EC oraz Decyzjach Komisji 2002/757/EC i 2007/365/EC. Ponadto granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają opakowania drewniane wymienione w pkt. 2 Załącznik IVAI do ww. dyrektywy oraz rośliny i produkty roślinne, których tożsamości nie można ustalić lub które są podejrzane o porażenie organizmami szkodliwymi.

Warto wiedzieć
Wykaz roślin i produktów roślinnych, których wprowadzanie z państw trzecich na terytorium Wspólnoty jest zakazane, jest zamieszczony w załączniku III do Dyrektywy Rady 2000/29/EC.

Świadectwo fitosanitarne towarzyszące wprowadzanym towarom powinno spełniać wymogi określone w Dyrektywnie Rady 2000/29/EC, w tym m.in. powinno być wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed opuszczeniem przez przesyłkę państwa, w którym zostało wydane. Dokument ten musi być sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Jeżeli wprowadzenie towaru następuje przez polskie przejście graniczne dopuszcza się również wypełnienie świadectwa w języku rosyjskim.

Warto wiedzieć
Wyłączone od obowiązku poddania towaru granicznej kontroli fitosanitarnej są jedynie przesyłki zawierające niewielkie ilości towarów przeznaczone do celów niehandlowych.

Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kontrolę dokumentów towarzyszących przesyłce, kontrolę tożsamości przesyłki oraz kontrolę zdrowotności towaru. W odniesieniu do przesyłek, które podczas którejkolwiek z tych ocen zostaną uznane za niespełniające wymagań, wydawane są decyzje zakazujące wwozu bądź nakazujące poddanie przesyłki określonym zabiegom.

Przed podjęciem decyzji zezwalającej na dopuszczenie do obrotu na terytorium Wspólnoty importowanych przez granicę Polską towarów funkcjonariusz celny musi zapoznać się z decyzją graniczną Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej podlega opłacie wg stawek określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na poziomie zgodnym z poziomem opłat ustalonych w załączniku VIIIa Dyrektywy 2000/29/EC.

Warto wiedzieć
Jednostką publiczną odpowiedzialną za kontrolę fitosanitarną jest:
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Aleja Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
tel.: 22 652 92 90
Godziny otwarcia : 08:00 – 16:00

Świadectwa fitosanitarne na lotnisku Okęcie są wydawane przez:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Graniczny w Warszawie
Wirażowa 35
02-158 Warszawa
tel. 22 606 93 03
fax. 22 606 93 04

 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?