Powrót

Procedura wydania paszportu

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-08-27

Tagi: Paszport, Pobyt, Zameldowanie, Dziecko

Procedura wydania paszportu

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczpospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul. Oznacza to, iż obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni. Czas oczekiwania na paszport w konsulacie może być dłuższy. Jeżeli planujemy szybki powrót do kraju, należy skonsultować z konsulem, czy warto o niego wystąpić. Jeżeli istnieje przypuszczenie, iż wyjazd z kraju dotychczasowego pobytu nastąpi wcześniej niż dostarczenie paszportu do konsulatu, konsul może wydać paszport tymczasowy na powrót osoby do kraju. Paszport tymczasowy jest ważny na określony w nim czas, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.

Składając wniosek o wydanie paszportu, należy używać tylko druków udostępnionych przez organ paszportowy – urząd wojewódzki lub konsulat RP.

Do wniosku paszportowego należy dołączyć:

 • jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;
 • ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu - do wglądu;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego – w przypadku rozbieżności w danych lub braku ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo; na żądanie organu.

 

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie oraz ostatnio posiadany paszport.

Od osoby ubiegającej się o paszport pobierane są odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

Opłaty paszportowe i ulgi

Opłata za wydanie paszportu osobie pełnoletniej wynosi 140 zł.
Za wydanie paszportu osobom małoletnim (do 13. roku życia) do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego oraz realizującym obowiązek szkolny, jest pobierana opłata w wysokości 30 zł. Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Za wydanie paszportu w konsulacie pobierana jest opłata konsularna.

Ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 50% tej kwoty przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub
  w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom od 13 roku życia i studentom
 • rodzicom i małżonkom rodziców w rodzinie wielodzietnej posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Złożenie wniosku i odebranie paszportu

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście.

Wniosek o wydanie paszportu dziecka składają oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów jeśli:

 • przedstawi pisemną zgodę drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.
 • ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeden z rodziców nie żyje.

Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek, a osoba dokonująca odbioru sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedstawia się także dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania.

Paszport dziecka może odebrać jeden z rodziców albo opiekunów prawnych.

Warto wiedzieć
W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy w danym państwie nie ma urzędu konsularnego albo w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego i jego odbioru, a w przypadku paszportu – od wymogu osobistego odbioru paszportu.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?