Powrót

Procedura starania się o dotację

Tagi: Firma, Dotacje

Procedura ubiegania się o dotacje ze środków UE składa się z kliku etapów. Rozpoczyna się od ogłoszenia konkursu przez instytucję pośredniczącą. W ogłoszeniu podany jest termin składania wniosku i kryteria, które należy spełniać, aby otrzymać dotację. Po zakończeniu naboru następuje ocena formalna i merytoryczna wniosków.

Żeby wziąć udział w programie, możesz być zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Pracownicy instytucji pośredniczącej mogą poprosić cię o przedstawienie wstępnego zarysu biznesplanu, możesz być poddany testom psychologicznym sprawdzającym predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednym z warunków starania się o środki na wsparcie finansowe jest zakwalifikowanie się do projektu i pozytywne ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego. W następnym etapie zostanie określony termin na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz
z obligatoryjnymi załącznikami.

Jak jest wypłacana dotacja
Dotacja może obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności gospodarczej, nie musisz więc wnosić wkładu własnego. Dotacja wypłacona będzie w dwóch transzach.

Pierwsza transza wypłacana jest w formie zaliczki w wysokości 80% całkowitej wysokości przyznanego wsparcia finansowego. Pozostała część jest wypłacana jako refundacja poniesionych wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że należy zaangażować własne środki, które zostaną zwrócone po ostatecznym rozliczeniu wszystkich poniesionych wydatków.

Co można sfinansować – przykłady

  • Dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. Warto dodać, że kwota aktywów obrotowych nabytych ze środków dotacji nie powinna przekroczyć 40% wartości przyznanego wsparcia.
  • Dotacja może być przeznaczona na środki transportu uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej
    i odpowiednio uzasadnione przez wnioskującego (np. w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów).
  • Dotacja może być przeznaczona na wykupienie licencji franczyzy – koszty te są potrzebne do uruchomienia działalności gospodarczej, dlatego są uznawane za kwalifikowalne, z zastrzeżeniem, iż nie można przeznaczyć więcej niż 40% dotacji na aktywa obrotowe.

Jaka forma działalności
Dopuszczalnymi formami założenia działalności gospodarczej ze środków dotacji są:

  • samodzielna działalność gospodarcza,
  • spółdzielnia albo spółdzielnia socjalna.

Nie jest możliwe założenie działalności w formie spółki prawa handlowego ani fundacji lub stowarzyszenia. Można zawrzeć umowę spółki cywilnej, ale tylko z innym uczestnikiem tego samego projektu.

Niedopuszczalne jest też przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy (poza zawarciem umowy spółki cywilnej) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.