Powrót

Pomoc społeczna po powrocie z zagranicy

Tagi: Pomoc społeczna

Pomoc społeczna po powrocie z zagranicy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-01

Jeśli po powrocie do Polski znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, masz prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Uprawnienia do pomocy materialnej są zależne od wysokości dochodu w rodzinie i problemu, z jakim się borykasz. Twój dochód (dochód Twojej rodziny) nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kwoty wynoszą:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do 701 zł miesięcznie,
  • w przypadku rodziny dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Przykład
Jan wrócił do Polski. Mieszka sam, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Pracował dorywczo u brata, nie ma stałego źródła utrzymania. Zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, aktualnie nie ma dla niego ofert pracy. Jego dochód stanowiły pieniądze uzyskane z pracy dorywczej w wysokości 500 zł, a więc nie przekroczył on kwoty określonej w ustawie, czyli 701 zł miesięcznie. Ma prawo ubiegać się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

Ewa wróciła wraz z mężem i dwójką dzieci w wieku szkolnym do Polski. Podjęła pracę w firmie sprzątającej, jej mąż nadal nie może znaleźć zatrudnienia. Dzieci uczą się w szkole podstawowej i gimnazjum. Na miesięczny dochód rodziny składają się zasiłki rodzinne, dodatek mieszkaniowy i wynagrodzenie za pracę Ewy. Łączny dochód rodziny wynosi 2100 zł miesięcznie, czyli 525 zł na osobę (2100 zł należy podzielić przez 4, czyli liczbę osób w tej rodzinie). Dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył więc kwoty 528 zł, dlatego rodzina może się ubiegać o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

W uzasadnionych przypadkach, np. ciężkiej choroby, niepełnosprawności itp., kierownik ośrodka pomocy społecznej – po dokładnym rozpatrzeniu sprawy – może przyznać świadczenie z pomocy społecznej mimo przekraczającego dochodu, np. ustalić częściową odpłatność za obiady, przyznać zasiłek celowy na zakup niezbędnych leków, opał itp. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Jak uzyskać pomoc?

ETAP I

1. Napisz podanie, w którym dokładnie opiszesz swoją aktualną, trudną sytuację życiową i finansową.

2. Zaadresuj je i zanieś, najlepiej osobiście, do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania (liczy się to, gdzie fizycznie mieszkasz, a nie to, gdzie jesteś zameldowany). Adresy OPS w swojej miejscowości znajdziesz np. w Serwisie Ośrodków Pomocy Społecznej.

ETAP II

1. Złóż podanie u pracownika socjalnego, który przeprowadzi z Tobą wstępną rozmowę i poinformuje Cię, jakie dokumenty należy dołączyć do podania o pomoc (są one ustalane indywidualnie w zależności od Twojej sytuacji rodzinnej i finansowej oraz rodzaju problemu).

2. Pracownik socjalny odwiedzi Cię w domu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie starał się ustalić, jaka pomoc powinna Ci zostać udzielona, w jakiej formie, wysokości i na jaki okres. Pamiętaj, że jest ona uzależniona od twojej sytuacji życiowej i wysokości miesięcznego dochodu (Twoje dochody liczone są z miesiąca poprzedzającego datę złożenia prośby o pomoc, tzn. jeśli ubiegasz się o przyznanie pomocy w lipcu, to pracownik socjalny poprosi Cię o złożenie informacji o dochodach z czerwca). Ustalicie też wspólnie plan działania, czyli co powinieneś zrobić, by wyjść z trudnej sytuacji, w której się znalazłeś (tzw. praca socjalna).

Mimo ujednoliconych przepisów, które regulują zasady i kryteria przyznawania pomocy, w tym także naliczania dochodu, w różnych ośrodkach pomocy społecznej pracownicy socjalni proszą o różne dokumenty przy ustalaniu wysokości dochodów (bardzo indywidualnie, w zależności od przedstawionej sytuacji życiowej i finansowej klienta). Czasem zdarza się, że zgłaszająca się o pomoc osoba, która uzyskiwała dochody z pracy zarobkowej za granicą składa jedynie pisemne oświadczenie, a dochód nie jest brany pod uwagę, gdyż stanowi dochód utracony. Pracownik socjalny może również stwierdzić, że duży dochód osiągany przez nas z pracy za granicą w poprzednich miesiącach powinien nam wystarczyć na życie w kolejnych miesiącach, więc udzielenie pomocy jest niezasadne. Ustalane jest to bardzo indywidualnie, na podstawie przepisów art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zawsze możemy odwołać się od niekorzystnej decyzji – taki zapis klient otrzyma w wydanej przez kierownika OPS decyzji administracyjnej.

Pamiętajmy, że do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze czy też świadczeń z tytułu wykonywania przez nas prac społecznie użytecznych.

W przypadku gdy uzyskiwaliśmy dochód w walucie obcej, to wysokość tego dochodu zostanie ustalona według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wydania decyzji administracyjnej przez kierownika OPS przyznającej nam świadczenie z pomocy społecznej.

Wszystkie dochody są sumowane. Od ich wysokości jest uzależnione przyznanie świadczenia i jego wysokość.

Warto wiedzieć
Należy niezwłocznie informować pracownika socjalnego o każdej zmianie w sytuacji finansowej i życiowej Twojej rodziny (np. o podjęciu pracy, również dorywczej, sezonowej, otrzymaniu wyrównania świadczenia, przyznaniu dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń mających wpływ na wysokość osiąganego dochodu), by uniknąć sytuacji, w której ośrodek pomocy społecznej zażąda zwrotu przyznanych zasiłków.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów i form pomocy (środowiskowej, instytucjonalnej, świadczeń rodzinnych) znajdziesz na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?