Powrót

PESEL

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-12

PESEL

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną

Numer PESEL nadaje się:

  • obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
  • cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Warto wiedzieć
O nadanie numeru PESEL dla osób zamieszkałych za granicą, w związku ze sprawą paszportową - występuje KONSUL. W takich przypadkach nie pobiera się opłat konsularnych (nadanie numeru w innych sprawach niż sprawa paszportowa jest płatne i odbywa się na podstawie innej procedury). Dotyczy to także dzieci urodzonych i zamieszkałych za granicą
, których rodzice lub przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Nie należy w tej sprawie zwracać się do organów gmin w Polsce, gdyż jedynym właściwym organem do wystąpienia o nadanie numeru PESEL do sprawy paszportowej jest konsul.

Pełne informacje dotyczące numeru PESEL są dostępne na stronie obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)


Najczęściej zadawane pytania

Formularze

Więcej informacji


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?