Powrót

PESEL

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-06-12

PESEL

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

 

Numer PESEL nadaje się:

  • obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
  • cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełne informacje dotyczące numeru PESEL są dostępne na stronie obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. poz. 1382, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP