Powrót

Paszport

Paszport

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu.

Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość i obywatelstwo polskie osoby w nim wskazanej.

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnie wybranym organie paszportowym w kraju i za granicą, tj.: u wojewody lub w polskim konsulacie.

Paszport odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów paszportowych: jak wyrobić paszport, informacje dotyczące paszportu tymczasowego, jak zgłosić utratę lub zniszczenie dokumnetu znajdują się na stronie obywatel.gov.pl.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919, z późn. zm.)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP