Powrót

Opodatkowanie przedsiębiorców

Tagi: Podatki, Firma

Opodatkowanie przedsiębiorców

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-01-31

Podatek można płacić według zasad ogólnych, tj. według progresywnej skali podatkowej (18%, 32%) albo według jednolitej 19% stawki podatku, albo według zryczałtowanych form opodatkowania, tj. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na opodatkowanie dochodów według 19% stawki podatku albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi o swoim wyborze powiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

 • do 20 stycznia roku podatkowego lub,
 • nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Natomiast podatnik, który chce opłacać podatek w formie karty podatkowej, musi w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności
w ciągu roku podatkowego – przed rozpoczęciem tej działalności, złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (PIT-16).

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, oświadczenie o wyborze opodatkowania według 19% stawki podatku albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W wypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, a więc według progresywnej skali podatkowej oraz opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, podatnicy są zobowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego muszą złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następnego (odpowiednio PIT-36 albo PIT-36L).

Osoby opłacające podatek według progresywnej skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

W przypadku korzystania z opodatkowania dochodów na ogólnych zasadach zarówno według skali podatkowej jak i według 19% stawki podatku, przychody pomniejsza się o koszty ich uzyskania. Tym samym podatek dochodowy jest uiszczany od faktycznie osiągniętego dochodu.

Warto wiedzieć
Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali z prowadzonej działalności gospodarczej przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro.

Z możliwości opodatkowania w tej formie mogą również skorzystać przedsiębiorcy, gdy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, z tym że, w takim przypadku limit przychodów w wysokości 250 000 euro dotyczy sumy przychodów wspólników spółki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

Stawki ryczałtu są zróżnicowane w zależności od rodzaju przychodów i wynoszą:

 • 20% przychodów osiąganych z działalności w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji, wynajmu samochodów osobowych bez kierowcy, parkingowych,
 • 10% przychów z odpłatnego zbycia np. nieruchomości użytkowych stanowiących składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej,
 • 8,5% przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
 • 3% – przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5%.

Warto wiedzieć
Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. W ciągu roku podatkowego należy co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzędu skarbowego. Jeżeli otrzymane przychody z działalności w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 25000 euro, to podatnik może wybrać opłacanie podatku w trybie kwartalnym.

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) – w terminie do 31 stycznia następnego roku.

Warto wiedzieć
Z karty podatkowej mogą korzystać tylko podatnicy wykonujący określone rodzaje działalności. Dotyczy to głównie przedsiębiorców prowadzących drobną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej) oraz zatrudniających niewielu pracowników.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej jest ustalana w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Stawki karty podatkowej są określone kwotowo, a ich wysokość jest uzależniona od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku na rachunek urzędu skarbowego co miesiąc – do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

Warto wiedzieć
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik obowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?