Powrót

Opłaty

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Opłaty

 

Wysokość opłat za rejestrację samochodu jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz typu tablic rejestracyjnych.

Zasadniczo opłaty przy rejestracji pojazdu sprowadzanego z zagranicy są takie same jak te uiszczane przy rejestracji pojazdu zakupionego w kraju. Dodatkowo za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75 zł. 

Opłata za tablice rejestracyjne

 • samochodowe — 80 zł,
 • motocyklowe — 40 zł,
 • motorowerowe — 30 zł,
 • indywidualne — 1000 zł,
 • zabytkowe samochodowe — 100 zł,
 • zabytkowe motocyklowe — 50 zł.

Opłata za wydanie

 • pozwolenia czasowego przy rejestracji czasowej pojazdu z urzędu — 13,50 zł,
 • pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu – 18,50 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 54 zł,
 • kompletu nalepek legalizacyjnych — 12,50 zł,
 • nalepki kontrolnej na szybę — 18,50 zł,
 • pierwszej karty pojazdu — 75 zł.

Oprócz powyżej wymienionych opłat w procesie rejestracji pojazdów, pobierane są również inne opłaty tj.: opłata skarbowa, opłata ewidencyjna, wynikające z przepisów odrębnych.

 

Warto wiedzieć

Wpłaty można dokonać w kasie lub na konto bankowe właściwego urzędu.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317, 650 i 957),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650),
 3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 oraz z 2018 r. poz. 893),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 i 2152, z 2017 r. poz. 2060 oraz z 2018 r. poz. 1054),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2014),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. poz. 457),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. Nr 229, poz. 2311),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451),
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 431),
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z 2005 r. Nr 151, poz. 1266 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 524),
 13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 585 oraz z 2018 r. poz. 112),
 14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084),
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476).

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/