Powrót

Odliczanie kosztów uzyskania przychodu poniesionych za granicą

Tagi: Podatki

Odliczanie kosztów uzyskania przychodu poniesionych za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-03-22

Osoba, która pracuje za granicą i rozlicza się z podatków w Polsce, ma prawo odliczyć od dochodu zryczałtowane koszty pracy.

W przypadku osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy przysługuje dodatkowo zwolnienie części ich przychodówod podatku.

Warto wiedzieć
Za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostajemy w stosunku pracy, od podatku zwolniona jest kwota naszego wynagrodzenia odpowiadająca 30% diety, określonej we właściwych przepisach prawa.

Również osoba, która prowadzi za granicą działalność gospodarczą, może odliczyć od dochodu poniesione tam koszty. W tym przypadku kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą za granicą w formie zakładu, koszty związane z działalnością tego zakładu będą odliczane w państwie źródła (tam gdzie jest zakład).

Warto wiedzieć
Koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?