Tagi: Podatki, NIP, VAT, Firma

NIP

Począwszy od 1 stycznia 2012 r. dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, jedynym identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL.

Oznacza to, że ci podatnicy nie mają obowiązku składać zgłoszeń identyfikacyjnych, a w kontaktach z urzędem skarbowym będą się posługiwali jedynie numerem PESEL. Jednocześnie NIP pozostaje identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych, które nie są objęte rejestrem PESEL, bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą i dla osób będących płatnikami podatków lub płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest ujawnienie tego identyfikatora w KRS lub CEIDG po przekazaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozostałych podmiotów potwierdzenie nadania NIP wydaje naczelnik urzędu skarbowego w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP 2 lub NIP 7).

Centralny Rejestr Podmiotów jest prowadzony przez Ministra Finansów i powstał na bazie dotychczasowej Krajowej Ewidencji Podatników. Zawiera on dane ewidencyjne i identyfikacyjne podatników i płatników, w tym również dane ewidencyjne z rejestru PESEL oraz dane z niektórych dokumentów związanych z prawem podatkowym, m.in. informacje dotyczące: obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez przedsiębiorcę. 

Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszły w życie wzory formularzy zgłoszeń, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających:

  • NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem;
  • NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (z tym, że osoby objęte wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują identyfikacji podatkowej i aktualizacji danych poprzez Wniosek CEIDG);
  • ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3 jest przeznaczony dla osób, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL i obejmuje: adres miejsca zamieszkania, osobisty rachunek do zwrotu nadpłaty/podatku, dane kontaktowe. Aktualizowanie adresu miejsca zamieszkania następuje również na podstawie składanych przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów związanych z obowiązkiem podatkowym);
  • NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (NIP-8 jest przeznaczony dla podmiotów wpisanych do KRS i obejmuje dane uzupełniające, tzn. nieobjęte wpisem w KRS, gromadzone dla potrzeb administracji podatkowej, rejestru REGON w GUS, Centralnego Rejestru Płatników Składek w ZUS)."

Najczęściej zadawane pytania

Formularze

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?