Powrót

Nieruchomości nie wymagające zezwolenia

Tagi: Nieruchomości, Cudzoziemiec, Mieszkanie

Nieruchomości niewymagające zezwolenia

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-04-12

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (tj. przez osobę
nieposiadającą obywatelstwa RP) wymaga co do zasady zezwolenia. Przewidziane są jednak od tego pewne wyjątki.

Zezwolenia tego, w drodze wyjątku, nie wymaga nabycie:

  • samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali;
  • samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego;
  • nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej pięć lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
  • nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej dwa lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE – które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków;
  • nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w drodze umowy ze zbywcą, jeżeli  w dniu nabycia cudzoziemiec jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat,
  • nabycie przez osobę prawną lub spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Polsce i kontrolowaną przez cudzoziemców, na cele statutowe, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.

Zwolnienia te nie odnoszą się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej
1 ha. Wykaz gmin położonych w strefie nadgranicznej jest zawarty w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wykazu gmin
i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz.U z 2005 r. nr 188, poz. 1580).


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?