Powrót

Młodzież na studiach

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-04-08

Tagi: Szkoła, Obywatelstwo, Cudzoziemiec

Młodzież na studiach

Student może przenieść się do wybranej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej, za zgodą władz uczelni. Warunkiem przyjęcia na studia jest wywiązanie się studenta ze wszystkich obowiązków wobec szkoły wyższej, którą opuszcza.

Osoby posiadające polskie obywatelstwo i jednocześnie obywatelstwo innego państwa (lub kilku krajów) są traktowane na terytorium Polski jak obywatele polscy. Oznacza to, że osoby takie są przyjmowane na studia na zasadach i warunkach dotyczących obywateli polskich. Mają też prawo ubiegać się o pomoc materialną (stypendia) oraz pożyczki i kredyty studenckie na zasadach i warunkach przewidzianych dla innych obywateli polskich.

Warto wiedzieć
W wypadku gdy kandydaci legitymują się zagraniczną maturą, uczelnia przyjmująca może przeprowadzić dla nich dodatkowe egzaminy wstępne.

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ponadto podejmować studia niektóre grupy cudzoziemców, m.in.:

  • posiadające zezwolenie na osiedlenie się,
  • posiadające status uchodźcy,
  • korzystające z ochrony czasowej na terytorium Polski,
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  • posiadające Kartę Polaka,
  • posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
  • które jako obywatele EOG lub Szwajcarii uzyskały status pracownika migrującego bądź osoby pracującej na własny rachunek lub członka rodziny takiej osoby.

Jeżeli osoby te zostaną przyjęte na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich przysługuje im, tak jak studentom polskim, prawo do ubiegania się o:

  • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Odbywają także bezpłatnie studia stacjonarne w uczelniach publicznych.

Jeśli natomiast kształcą się na płatnych studiach (niestacjonarnych), to uiszczają opłaty (czesne) w wysokości przewidzianej dla studentów lub doktorantów z polskim obywatelstwem.

Warto wiedzieć
Cudzoziemcy, którzy ubiegają się indywidualnie o przyjęcie na studia (tj. cudzoziemcy nieuczestniczący w programach wymiany akademickiej/stypendialnej) w trybie innym niż przewidziany dla obywateli polskich, uzgadniają warunki odbywania studiów bezpośrednio z polską szkołą wyższą, w której zamierzają się kształcić.

Powinni skontaktować się z nią, aby uzyskać informacje o warunkach przyjęć na określone kierunki studiów, ewentualnej wysokości opłat za naukę, terminach składania dokumentów i rodzajach dokumentów, które powinni złożyć. Konieczny jest też zazwyczaj udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, chyba że podstawę przyjęć na określone kierunki studiów będą stanowić wyłącznie wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Czat z ekspertem

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?