Powrót

Mienie przesiedleńcze

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-17

Mienie przesiedleńcze

Mienie przesiedleńcze (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.

Z dniem przystąpienia do UE Polska została objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również jako mienie przesiedleńcze, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.

Do mienia osobistego zalicza się m.in.:

 • majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych),
 • rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty,
 • dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.

Mienie przesiedleńcze przywożone do Polski z państwa trzeciego

Żeby skorzystać ze zwolnienia z cła, należy złożyć w oddziale celnym/urzędzie celno-skarbowym w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła.

Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu zostaje przedstawiony towar wraz z odpowiednimi dokumentami, uwzględniając stan faktyczny i prawny dotyczący konkretnej sprawy.

Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które:

 • pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba przestała mieszkać w państwie trzecim, które opuściła,
 • należy do osoby, której miejsce zamieszkania znajdowało się w państwie trzecim przez co najmniej 12 miesięcy (dla ustalenia miejsca zamieszkania nie jest wystarczające samo zamieszkiwanie w sensie fizycznym, ale bez zamiaru stałego pobytu, ani też sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości niepołączony z przebywaniem w tej miejscowości).
 • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Jak udowodnić wymagany okres używania przywożonych rzeczy

Co najmniej 6 miesięczny okres używania przywożonych rzeczy można udowodnić, przedstawiając np. dowód ich zakupu w określonym czasie. 

W odniesieniu do pojazdu samochodowego dowodem jest dowód rejestracyjny wystawiony na nazwisko osoby zmieniającej swoje miejsce zamieszkania co najmniej sześć miesięcy przed przesiedleniem się. Osoba zainteresowana powinna bowiem przedłożyć organowi celnemu dowód potwierdzający przez właściwe organy państwa trzeciego, że pojazd, o zwolnienie z należności celnych przywozowych którego wnosi, był dopuszczony do ruchu w tym państwie.

Ciężar dowodu spoczywa więc na osobie przesiedlającej się, zaś do organu skarbowo-celnego należy ocena, czy przedłożone przez osobę zainteresowaną dowody potwierdzają spełnienie przesłanek (w razie wątpliwości co do informacji zawartych w danym dokumencie urzędnik może wymagać dodatkowego potwierdzenia) do zastosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Jak udowodnić nieprzerwany minimum 12 miesięczny pobyt poza granicami UE

Dokumenty potwierdzające nieprzerwany minimum 12 miesięczny pobyt poza granicami UE to np.:

 • umowa o pracę zawarta na minimum 12 miesięczny okres czasu,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłacaniu podatków przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • comiesięczne rachunki telefoniczne opłacane przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy.

Czy rzeczy wchodzące w skład mienia przesiedleńczego można odstępować ?

Jednym z warunków zwolnienia pojazdu z cła ramach mienia przesiedleńczego jest zakaz odstępowania pojazdu przez 12 miesięcy dnia dopuszczenia go do obrotu w Polsce.

Prawo celne celowo korzysta z pojemnego terminu "odstępowanie", które obejmuje wszelkie postacie przekazania przez właściciela władztwa nad rzeczą, niezależnie od tytułu prawnego, jakim ma się legitymować osoba, której rzecz "odstąpiono". Takie przekazanie niweczy bowiem użytek osobisty lub domowy przywiezionej rzeczy, co jest warunkiem utrzymania zwolnienia z cła przywozowego.

Przez odstąpienie rzeczy należy rozumieć każde faktyczne przeniesienie władztwa, a więc zakaz nieodstępowania obejmuje też zakaz przeniesienia posiadania czy oddania rzeczy do krótkotrwałego użytku.

W przeciwnym razie, w momencie odstąpienia pojazdu powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych za auto według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz według rodzaju towaru i jego wartości celnej obowiązującej w tym dniu.  Właściwy organ celny może wszcząć postępowanie celne, a następnie stwierdzić powstanie długu celnego.

Czy mienie przesiedleńcze można przywozić w oddzielnych partiach?

Mienie przesiedleńcze możemy przywozić w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia nowego miejsca zamieszkania.

Jakie mienie przesiedleńcze nie będzie zwolnione z cła

W przypadku mienia przenoszonego z państwa trzeciego z cła nie są zwolnione nowo zakupione rzeczy - dotyczy to również samochodów.

Zwolnienia z cła nie stosuje się również do:

 • napojów alkoholowych,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej,
 • towarów wykorzystywanych w działalności zarobkowej lub zawodowej, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania zajęcia lub zawodu.

Formalności celne

Sprowadzając z państwa trzeciego np. samochód osobowy jako mienie przesiedleńcze do Wspólnoty należy:

1. W pierwszym urzędzie celnym Wspólnoty (na granicy z państwem trzecim) objąć go procedurą celną tranzytu. Zgłoszenie do procedury tranzytu można złożyć w formie elektronicznej: https://puesc.gov.pl/web/puesc/ncts2;jsessionid=1s7ZcVksFbAJk+4eNWfHVbLW.undefined. Procedurę tranzytu należy zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożone będzie zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła.

2. Złożyć w wymienionym urzędzie wypełnione zgłoszenie celne, w jednej z następujących form:
1) dokumentu papierowego SAD
2) zgłoszenia celnego w formie komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT
3) zgłoszenia celnego w formie komunikatu elektronicznego do systemu CELINA (wyłącznie do dnia 31 marca 2019 r.)
lub wystąpić o przekazanie sprawy - procedura tranzytu - do innych organów celnych na terenie Unii (tj. do polskiego organu celnego). W tym drugim przypadku zgłoszenie celne wraz z załącznikami opisanymi poniżej należy złożyć we właściwym terenowo organie celnym w Polsce.

Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć:

 • dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży),
 • dokumenty pojazdu z kraju pochodzenia (np. Certificate of Title w przypadku importu z USA),
 • inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu importera, które  świadczą o użytkowaniu samochodu do celów osobistych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką do Polski (dowód rejestracyjny samochodu).

W praktyce można skorzystać z usług agencji celnej funkcjonującej na granicy oferującej m.in. przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej.

 

Warto wiedzieć

Należy pamiętać o zakończeniu operacji tranzytowej, tj. o dostarczeniu samochodu do urzędu celnego, w którym będą dopełniane formalności celne w związku z dopuszczeniem do obrotu towaru ze zwolnieniem od cła.

 

Warto wiedzieć

Zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia z VAT oraz z podatku akcyzowego. To, czy zastosowane będą zwolnienia od tych podatków, rozpatrywane jest odrębnie, stosownie do postanowień odpowiednich przepisów prawa podatkowego.

Kwestie zwolnienia od podatku VAT rzeczy stanowiących mienie przesiedlenia z kraju trzeciego, regulują przepisy art. 47 i art. 81 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz.2174 z późn.zm). Przywóz rzeczy osobistego użytku, wchodzących w skład tzw. mienia przesiedlenia, zwolniony jest od podatku VAT, jeżeli łącznie spełnione są warunki wymienione w tym przepisie. Zwolnieniu z podatku VAT  podlegają towary w przypadku zastosowania zwolnienia z cła (art. 81 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług).

W przypadku przywozu wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu zagadnienie mienia przesiedleńczego odnosi się jedynie do samochodu osobowego. Przepisy regulujące to zagadnienie, w tym warunki jakie musi spełnić osoba przywożąca samochód osobowy na terytorium Polski, znajdują się w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym: art. 110 (dot. przywozu samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz państwa członkowskiego EFTA), art. 112 (dot. przywozu samochodu osobowego z państwa trzeciego,czyli spoza UE i państw członków EFTA).

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE nrL 324 z 10.12.2009)

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.