Powrót

Legalizacja pobytu w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-08-27

Tagi: Pobyt, Cudzoziemiec, Ubezpieczenie zdrowotne, Obywatelstwo

Legalizacja pobytu w Polsce

Jeżeli członek rodziny cudzoziemca jest obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, to procedura legalizacji jego pobytu przebiega tak, jak w wypadku wszystkich innych obywateli tych krajów.

Jeżeli członek rodziny cudzoziemca jest obywatelem tzw. państwa trzeciego (czyli państwa nienależącego do EOG lub Szwajcarii), to może zalegalizować swój pobyt zgodnie z ustawą o cudzoziemcach.

WARTO WIEDZIEĆ

Zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy:

1) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się na specjalnym formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Cudzoziemiec ma obowiązek odpowiednio uzasadnić swój wniosek oraz przedstawić ważny dokument podróży.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • fotografie osób objętych wnioskiem,
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych
    we wniosku i jego uzasadnienia,
  • akt małżeństwa.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?