Powrót

Legalizacja pobytu cudzoziemców o polskim pochodzeniu

Tagi: Cudzoziemiec, Pobyt

Legalizacja pobytu cudzoziemców o polskim pochodzeniu

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-10-30

Cudzoziemcy o polskim pochodzeniu mają możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w czasie legalnego pobytu na terytorium Polski.

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

  • co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
  • wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie oraz wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziny. Chodzi tutaj o dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Takimi dokumentami są na przykład:

  • polskie dokumenty tożsamości,
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością,
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej
  • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

 

W drodze repatriacji obywatelstwo polskie nabywa również osoba małoletnia pozostająca pod władzą rodzicielską repatrianta. Jednakże w przypadku, gdy repatriantem jest tylko jedno z rodziców, małoletni nabywa obywatelstwo polskie jedynie za zgodą drugiego z rodziców, wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem.


Najczęściej zadawane pytania

Czat z ekspertem

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?