Powrót

Dzieci w szkole

Tagi: Szkoła, Nostryfikacja, Dziecko, Obywatelstwo, Cudzoziemiec

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-09-11

Dzieci w szkole

Zapisanie do publicznej szkoły dziecka/ucznia przybywającego z zagranicy wymaga przedstawienia w szkole dokumentów potwierdzających naukę za granicą, tj. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, oraz oświadczenia rodzica o sumie lat nauki szkolnej ucznia, jeśli nie wynika to z przedłożonych dokumentów. Dokumenty te pozwolą potwierdzić spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego oraz uzyskane przez nie oceny. Na tej podstawie dyrektor szkoły będzie mógł przyjąć dziecko do odpowiedniej klasy.

Każde dziecko przybywające do Polski, bez względu na obywatelstwo, ma prawo do korzystania – na takich samych warunkach jak polskie dzieci – z bezpłatnej opieki i nauki do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej w:

  • publicznych przedszkolach,
  • publicznych szkołach podstawowych,
  • publicznych szkołach ponadpodstawowych,
  • publicznych szkołach artystycznych.

Każdego ucznia przybywającego/powracającego z zagranicy przyjmuje się w Polsce:

  • do publicznej szkoły podstawowej w miejscu zamieszkania – z urzędu,
  • do publicznej szkoły ponadpodstawowej – na wolne miejsca.

Dyrektor szkoły, kwalifikując dziecko do odpowiedniej klasy, może wziąć pod uwagę wiek dziecka lub opinię rodzica, szczególnie w przypadku, gdy nauka w szkole za granicą zaczyna się wcześniej niż w Polsce.

Szkoły publiczne i niepubliczne mogą organizować oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy nieznających lub słabo znających język polski.

Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, i znają język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo – dla uczniów będących obywatelami polskimi przez 12 miesięcy, dla cudzoziemców – bez ograniczeń czasowych. Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.

Zajęcia wyrównawcze

Uczeń przybywający z zagranicy może przez 12 miesięcy korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu. Przed wyjazdem z dotychczasowego kraju pobytu należy odebrać ze szkoły lokalnej  świadectwo szkolne, jeśli w systemie szkolnym danego państwa jest ono wydawane, albo zaświadczenie wystawione przez dyrekcję szkoły, do której dziecko uczęszczało.

Przed wyjazdem z dotychczasowego kraju pobytu należy odebrać:

  • ze szkoły lokalnej – świadectwa, jeśli w systemie szkolnym danego państwa są one wydawane, albo zaświadczenie wystawione przez dyrekcję szkoły, do której dziecko uczęszczało;
  • ze szkoły polskiej, jeśli dziecko do takiej uczęszczało – świadectwa z kolejnych kończonych klas.

Dokumenty potwierdzające naukę za granicą nie muszą być nostryfikowane w przypadku uczniów zamierzających kontynuować w Polsce naukę.

Wyjątek stanowią dokumenty będące podstawą przyjęcia słuchacza przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły policealnej. Do publicznej szkoły policealnej słuchacz jest przyjmowany na podstawie uznanego dokumentu potwierdzającego uzyskanie za granicą wykształcenia średniego. Dokument może być uznany z mocy prawa lub przez Kuratora Oświaty w wyniku postępowania administracyjnego - więcej informacji.

Szkoły dwujęzyczne

Dzieci i młodzież powracająca z zagranicy mają możliwość kontynuowania nauki w języku obcym szkole dwujęzycznej. Szkoły te stanowią łatwiejszą formę włączenia się uczniów przybyłych z zagranicy w polski system edukacji. Nauczanie w tych szkołach jest bowiem prowadzone w dwóch językach – polskim oraz obcym, będącym drugim językiem nauczania.

Szkoły dwujęzyczne są ofertą dla tych osób, które znają język obcy nowożytny (głównie język angielski, francuski lub niemiecki) i chcą kontynuować jego naukę na poziomie rozszerzonym. Uczniowie klas dwujęzycznych realizują znacznie szerszy program nauki języka obcego.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?