Powrót

Dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-16

Dzieci i młodzież przebywające za granicą spełniają tam obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W związku z tym, przed powrotem do Polski zadbać należy o dokumenty potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły za granicą. Będą one podstawą do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Dokumentami tymi są:

  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia.

Dokumenty potwierdzające naukę za granicą nie muszą być nostryfikowane. Wyjątkiem są dokumenty będące podstawą przyjęcia słuchacza do publicznej szkoły branżowej II stopnia oraz publicznej szkoły policealnej.

Informacje na temat postępowania w sprawie uznania świadectw zagranicznych lub potwierdzenia wykształcenia są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dzieci