Powrót

Dokumenty dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-03-31

Tagi: Dziecko, Dowód osobisty, Paszport, Rodzina

Dokumenty dziecka

Od 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, muszą mieć własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Od sierpnia 2006 r. stosowana jest bowiem zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.

Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza. 

Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest przede wszystkim paszport, dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyrobienie dziecku właśnie tego dokumentu.

Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen. Przed podróżą do krajów
nienależących do UE powinniśmy również sprawdzić, czy wymagają one od Polaków posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport.

Paszport dla dziecka można wyrobić w Polsce (w urzędzie wojewódzkim) bądź – w przypadku pobytu za granicą – w urzędzie konsularnym w danym kraju. Należy w takim przypadku złożyć takie same dokumenty, jakie wymagane są w kraju. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule „Wniosek o wydanie paszportu”.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni. Czas oczekiwania na paszport w konsulacie może być dłuższy. Osoby, które przed planowanym opuszczeniem kraju dotychczasowego pobytu mają zamiar złożyć w konsulacie wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, powinny rozważyć, czy występować o paszport biometryczny, czy o paszport tymczasowy na powrót do kraju.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie mającej poniżej 18 lat składają rodzice. Zgodę na wydanie paszportu oboje wyrażają na wniosku o wydanie paszportu albo w innej pisemnej formie.

Dziecko w wieku do pięciu lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Nie jest również wymagana obecność dziecka do lat 18 przy odbiorze paszportu.

Wniosek może być złożony przez jednego z rodziców, jeżeli dostarczy on pisemną zgodę drugiego rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka – własnoręczność podpisu rodzica musi być potwierdzona notarialnie lub przez organ paszportowy. Jeśli do złożenia wniosku uprawniony jest tylko jeden rodzic, przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka przedkłada on odpowiednie dokumenty to potwierdzające, np. orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica.

Warto wiedzieć
Jeśli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro dziecka.

Paszport wydany dziecku, które ukończyło 13 lat, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport wydany dziecku w wieku do 13 lat jest ważny przez 5 lat.

Opłata za wydanie paszportu zależy od wieku dziecka i wynosi (po zastosowaniu 50% ulgi):

  • 30 zł – za paszport dla dzieci poniżej 13 lat,
  • 70 zł – za paszport dla dzieci, które ukończyły 13 lat.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka wynosi 30 zł. Za wydanie paszportu w konsulacie pobierana jest dodatkowo opłata konsularna.

Konsul może wydać naszemu dziecku paszport bez zamieszczenia w nim numeru PESEL (np. ze względu na brak odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka urodzonego za granicą). Trzeba jednak pamiętać, że w kraju nie ma możliwości otrzymania następnego paszportu (także tymczasowego) bez numeru PESEL. W tej sytuacji należy wystąpić o nadanie dziecku numeru PESEL (więcej na ten temat w artykule „PESEL”).

W wypadku podróży po krajach strefy Schengen można, zamiast paszportu, wyrobić dziecku dowód osobisty w urzędzie gminy.  Nie możemy go wyrobić za pośrednictwem konsulatu RP.

Od 1 stycznia 2010 r. za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat. Na dokument czeka się do 30 dni.

Dowód osobisty dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia jest ważny 5 lat, a starszego 10 lat.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?