Powrót

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-23

Tagi: Dziecko, Rodzina, Świadczenia rodzinne, Becikowe

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Kolejną formą pomocy osobom o niskich dochodach jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi również, jak w przypadku zapomogi, 1000 zł. Jest to wsparcie udzielane jednorazowo.

Żeby ubiegać się o dodatek, trzeba najpierw uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego, którego przyznanie uzależnione jest m.in od kryterium dochodowego. Dochód nie może przekroczyć:

  • 574 zł w przeliczeniu na osobę,
  • 664 zł na osobę w rodzinie, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Warto wiedzieć

W tym przypadku obowiązuje taka sama zasada ubiegania się
o pomoc, jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Aby uzyskać prawo do dodatku, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?