Powrót

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-05-13

Tagi: Dziecko, Świadczenia rodzinne

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko/dzieci, która nie ma zasądzonych alimentów na dziecko, gdyż drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. 

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Osoby mieszkające za granicą i chcące ubiegać się o przyznanie świadczenia rodzinnego w Polsce mogą zostać poproszone
o złożenie pisemnego oświadczenia, że nie korzystały/korzystają
z tej formy pomocy za granicą.

Często kraj, w którym osoby te mieszkały lub mieszkają, wysyła do ośrodka pomocy społecznej czy urzędu gminy wypłacającego świadczenia rodzinne pytanie, czy nie korzystały z jednakowych form pomocy. Jeżeli osoby te uzyskały tożsame świadczenie
za granicą i w Polsce, świadczenie może być uznane za nienależnie pobrane i będą musiały dokonać jego zwrotu.

Warto wiedzieć

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?