Powrót

Dochody uzyskiwane w czasie pracy za granicą a renty i emerytury w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-03-17

Tagi: Emerytura i renta

Dochody uzyskiwane w czasie pracy za granicą a renty i emerytury w Polsce

Zagraniczne dochody uzyskiwane w czasie pracy wykonywanej poza granicami Polski nie są uwzględniane przy ustalaniu podstaw wymiaru emerytur i rent z ZUS-u.

Podstawę wymiaru polskich emerytur i rent stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie polskich przepisów prawa polskiego w okresie  kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez nas, z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosiliśmy wniosek o emeryturę lub rentę.

Warto wiedzieć
Jeżeli oprócz polskich okresów ubezpieczenia posiadamy również okresy ubezpieczenia przebyte za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie należących do UE oraz Szwajcarii a także w państwach, z którymi Polska ma podpisaną umowę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, to przy ustalaniu tych 10 kolejnych lat kalendarzowych nie uwzględnia się lat, w których przez cały rok podlegaliśmy ubezpieczeniu za granicą. Może się więc zdarzyć, że po wyłączeniu lat pozostawania w ubezpieczeniu za granicą w 20-leciu poprzedzającym złożenie wniosku pozostanie mniej niż 10 lat ubezpieczenia w Polsce, z których można ustalić podstawę wymiaru świadczenia.
 
Jeżeli w okresie 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o emeryturę lub rentę nie byliśmy ubezpieczeni w Polsce, to podstawę wymiaru naszej emerytury lub renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki ubezpieczeniowej na podstawie polskich przepisów prawnych w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym przystąpiliśmy po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą w państwie członkowskim lub umownym.
 
Na nasz wniosek podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowić może także przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie polskich przepisów prawnych w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem złożenia wniosku o emeryturę, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu w Polsce.

Warto wiedzieć
Osobom, które przebyły okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w państwach, z którymi Polska nie ma umowy o zabezpieczeniu społecznym, podstawę wymiaru emerytury lub renty z ZUS ustala się na podstawie przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie polskich przepisów prawa w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę.
 

W wypadku gdy takie 10-lecie obejmuje okresy ubezpieczenia za granicą w państwach, z którymi Polska nie ma umowy, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce w takich latach stanowi „0”. Można też podstawę wymiaru ustalić na podstawie 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych z całego okresu życia zawodowego, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku.

Przydatne informacje

Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle prawa unijnego

Zmniejszenie lub utrata prawa do renty lub emerytury


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?