Powrót

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych
w sprawach cywilnych i handlowych

Orzeczenia sądów konkretnego państwa w zasadzie nie wywierają skutków prawnych poza terytorium tego państwa. Aby zagraniczny wyrok sądowy mógł być wykonany w Polsce, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie wykonalności.

Umowy międzynarodowe regulujące kwestie uznawalności wyroków, których stroną są Polska i inne państwa, mają pierwszeństwo przed postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. To one określają przesłanki i warunki stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów tych państw na terytorium Polski.

W wypadku orzeczeń wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie znajdują przepisy prawa wspólnotowego. Zgodnie z nimi wyroki w sprawach cywilnych i handlowych są uznawane bez konieczności przeprowadzania postępowania o stwierdzenie wykonalności. Jeżeli jednak na podstawie wyroku miałaby być wszczęta egzekucja, to niezbędne jest przeprowadzenie takiego postępowania przed polskim sądem.

Warto wiedzieć
W sprawach roszczeń niespornych, po wydaniu orzeczenia sąd polski wystawia zaświadczenie ETE, czyli Europejski Tytuł Egzekucyjny.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
  3. Rozporządzenie (WE) NR 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady zdnia 21 kwietnia 2004 r. wsprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych