Powrót

Ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego i uprawnieni do korzystania

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-05-19

Tagi: Dziecko, Rodzina, Świadczenia rodzinne

Ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego
i uprawnieni do korzystania z niego

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych w Polsce oraz dochodów uzyskanych za granicą i pomniejszonych odpowiednio o zapłacony tam podatek dochodowy, składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz alimenty płacone na rzecz innych osób.

Zasiłek rodzinny i dodatek do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł.

Przykład:
Pani Kowalska prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem
i dwojgiem dzieci w wieku szkolnym. Rodzina utrzymuje się z pensji pana Kowalskiego wynoszącej 1800 zł. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 450 zł (1800 zł: 4 osoby = 450 zł/os.). Rodzina może ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Przykład:
Czteroosobowa rodzina Piotrowskich utrzymuje się z pensji pani Piotrowskiej wynoszącej 2340 zł. Najstarszy syn Piotrowskich legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 585 zł, nie przekracza więc kwoty 664 zł, dlatego też państwo Piotrowscy mają prawo ubiegać się o przyznanie zasiłków rodzinnych (przekroczyli kwotę 574 zł, ale ponieważ w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, kwota kryterium dochodowego na osobę ulega zwiększeniu do 664 zł).

Aby ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych należy:

  • wypełnić wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
  • złożyć wypełniony wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Niekiedy realizacja świadczeń rodzinnych w konkretnej gminie może być przekazana do innej jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej i w takim przypadku to tam trzeba złożyć wypełniony wniosek.

Warto wiedzieć
Dochody uzyskiwane za granicą po powrocie do Polski będą brane pod uwagę przy ustalaniu naszych uprawnień do świadczeń rodzinnych.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?