Powrót

Transfer rent i emerytur

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-11-27

Tagi: Emerytura i renta, Transfer świadczeń

Transfer rent i emerytur

Emerytury i renty uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależącym do UE oraz Szwajcarii mogą być transferowane do naszego nowego miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim. Również emerytury i renty uzyskane w państwie, z którym Polska zawarła umowę o zabezpieczeniu społecznym (tzw. państwie umownym) mogą być transferowane do miejsca zamieszkania w drugim państwie.

Możliwość wypłaty w Polsce emerytur i rent z państw, z którymi Polska nie ma podpisanych umów o ubezpieczeniu społecznym, regulują wyłącznie wewnętrzne przepisy tych państw.

Zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii oraz instytucje państw, z którymi Polska zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym, przekazują emerytury i renty przysługujące z tych instytucji osobom zamieszkałym w Polsce bezpośrednio na rachunki bankowe lub w formie czeków bankierskich bądź drogą pocztową
w formie międzynarodowych przekazów pocztowych.

Więcej informacji
Szczegółowe informacje dotyczące formy wypłaty emerytur i rent przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich, w tym informacje dotyczące ewentualnego ponoszenia kosztów związanych z transferem świadczeń, możemy uzyskać w zagranicznych instytucjach ubezpieczeniowych wypłacających te świadczenia.

Jeżeli chcemy, aby nasze świadczenia emerytalne lub rentowe, do których jesteśmy uprawnieni w innym państwie członkowskim UE, państwie EOG, w Szwajcarii lub państwie umownym były transferowane do Polski, powinniśmy złożyć wniosek o transfer we właściwej instytucji zagranicznej lub w ZUS, który przekaże nasz wniosek o transfer do właściwej instytucji zagranicznej.

W przypadku gdy zamieszkujemy w Polsce i jesteśmy uprawnieni do świadczenia z instytucji państwa, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o zabezpieczeniu społecznym, świadczenia te mogą być wypłacane wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa obowiązującego w tym państwie. Prawo w niektórych państwach nie przewiduje możliwości transferu emerytur i rent za granicę. Mogą w nich obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi emerytury i renty są wypłacane na rachunki bankowe wyłącznie w tych państwach albo też wypłata świadczenia zostaje zawieszona w związku z wyjazdem uprawnionej osoby za granicę.

Państwa, z którymi Polska zawarła bilateralne umowy o zabezpieczeniu społecznym (tzw. państwa umowne):

- Australia,
- Kanada,
- Korea Południowa,
- Macedonia,
- USA,
- Ukraina,
- kraje b. Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra),
- Mołdawia.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?