Zdrowie Zdrowie

Назад

Wyjeżdżam na wakacje do Polski. Kto pokryje koszt leczenia?

Przebywam na urlopie macierzyńskim w Wielkiej Brytanii. Niedługo przyjeżdżam do Polski z moim dzieckiem, ale tylko na okres wakacji. Jak będzie wyglądało moje ubezpieczenie zdrowotne w kraju? Co w sytuacji nagłego wypadku? Czy moje ubezpieczenie w Anglii pokryje koszt leczenia w Polsce?

W okresie ubezpieczenia w brytyjskim systemie i podlegania brytyjskiemu ustawodawstwu osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim. Jeżeli świadczenia podczas tymczasowego pobytu w Polsce mają charakter niezbędny z medycznego punktu widzenia to dokumentem na podstawie którego są one udzielane jest karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
Kartę EKUZ (ang. EHIC) w Wielkiej Brytanii wydaje NHS: http://www.nhs.uk
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie portalu:
http://www.powroty.gov.pl/powrotnik/zdrowie/ekuz
 
Jeżeli osoba przenosząca miejsce zamieszkania do Polski nadal posiada tytuł do ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, to może wystąpić do własnej instytucji ubezpieczeniowej z wnioskiem o wydanie formularza E106/dokumentu S1. Jest to dokument przeznaczony dla osób ubezpieczonych w jednym państwie członkowskim UE/EFTA a mieszkających w innym. Formularz E106/dokument S1 należy zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce. Po spełnieniu wymogów określonych przepisami o koordynacji, osoba posiadająca zarejestrowany dokument S1 ma prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie miejsca zamieszkania, jeżeli jest ono inne niż państwo ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń planowanych jest dokument S2 (dawny E112).
Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia (np. porodu) w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jest Pani ubezpieczona. Dokument ten jest zobowiązaniem, że strona go wystawiająca poniesie koszty leczenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu szpitalowi kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie obciąży stronę brytyjską kosztami Pani leczenia.  Po przyjeździe do Polski dokument należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Po jego zarejestrowaniu otrzyma Pani poświadczenie dające prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.


Więcej informacji o dokumencie przenośnym S1 znajdzie Pani na stronie NFZ: http://www.nfz-warszawa.pl/index/ue/s1

Więcej informacji o dokumencie przenośnym S2 znajdzie Pani na stronie NFZ: http://blind.nfz-katowice.pl/?k0=02_ubezpieczony&k1=05_ochrona_zdrowia_w_ue&l=leczenie-planowane.html

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zarejestrowany dokument S1 i S2 uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach funkcjonujących w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w danym państwie członkowskim. Natomiast nie uprawniają do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w gabinetach prywatnych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia, chyba, że przedmiotowe placówki świadczą usługi w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w danym państwie.