Rodzina Rodzina

Назад

W jaki sposób mogę zaktualizować dane w polskich aktach stanu cywilnego?

Wiosną 2008 roku wyszłam za mąż za obywatela Czech. Pobraliśmy się za granicą i z powodów finansowych nie mieliśmy szansy na osobiste pojawienie się w USC w Polsce. W związku z tym w polskich aktach stanu cywilnego widnieję jako panna. Co powinnam zrobić w tej sytuacji?

Odpowiadając na pytanie dotyczące wpisania aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego, uprzejmie informuję, że kwestia ta uregulowana jest w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.). Aby dokonać tej czynności należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce,  a w razie jego braku- do USC m. st. Warszawy). Do wniosku należy dołączyć oryginalny zagraniczny akt urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem. Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa brak jest informacji o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa, oświadczenie w tej sprawie obywatel polski może złożyć równocześnie z wnioskiem o wpisanie aktu. Podstawa prawna: art. 62 ust. 3 cytowanej ustawy.

Po wydaniu decyzji administracyjnej, która będzie podstawą do sporządzenia polskiego aktu małżeństwa, kierownik USC wyda bezpłatnie 3 odpisy skrócone tego aktu. Opłata skarbowa za wpisanie aktu stanu cywilnego wynosi 50 zł.