Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Назад

Jak przebiega procedura uznawania unijnych kwalifikacji dotyczących zawodów regulowanych, np. obsługa wózków widłowych

W Wielkiej Brytanii zdobyłem uprawnienia m.in. do obsługi wózków widłowych. Co zrobić, aby te uprawnienia były uznane w Polsce? Czy muszę zrobić dodatkowe kursy? Czy wystarczy przetłumaczony angielski certyfikat?

Operator wózków widłowych i wózków wysokiego składowania jest w Polsce zawodem regulowanym, dlatego też, aby wykonywać ten zawód w Polsce na podstawie kwalifikacji zdobytych w innym państwie – tak jak to ma miejsce w Pana przypadku – kwalifikacje te powinny być oficjalnie uznane. 
W tym celu należy wypełnić wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego i wraz ze stosownymi dokumentami (wzór wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdzie Pan na stronie Urzędu Dozoru Technicznego)  przesłać do Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie (02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34). 
 
Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego podlega opłacie skarbowej w wysokości  523 zł. Jest to procedura dość skomplikowana i czasochłonna, ze względu na wielość wymaganych dokumentów. Ponadto dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 
Zdecydowanie prostszą formą byłoby złożenie, do najbliższego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, wniosku o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne (wzór wniosku dostępny na stronie Urzędu Dozoru Technicznego) Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się w formie egzaminu. Po zdaniu takiego egzaminu może Pan wykonywać pracę jako operator wózków widłowych i wózków wysokiego składowania.
 
Wykaz oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego, które przeprowadzają sprawdzenie kwalifikacji 
 
Szczegółowych informacji na temat powyższej procedury uznania kwalifikacji udziela:
Urząd Dozoru Technicznego
Zespół Koordynacji Inspekcji
Wydział Potwierdzania Kwalifikacji
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34
tel. 022 57 22 224
www.udt.gov.pl