Rodzina Rodzina

Назад

Jak długo trwa rejestracja małżeństwa zawartego za granicą?

Jak długo trwa rejestracja małżeństwa zawartego za granicą?

Prowadząc postępowanie dotyczące transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego zobligowany jest do przestrzegania terminów wskazanych w przepisach ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). W świetle przepisów ww. ustawy organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 ustawy). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego, tzn. sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów i dowodów powszechnie znanych albo znanych z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. 

Zgodnie natomiast z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnegow sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego obowiązkiem organu jest załatwienie sprawy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wpływ na szybkość wydania rozstrzygnięcia przy uwzględnieniu terminów określonych we wspomnianych przepisach będzie miała jakość oraz kompletność przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów, a dodatkowo stan faktyczny danej sprawy determinujący stopień jej skomplikowania.

Niezależnie od tego wydana przez kierownika urzędu stanu cywilnego decyzja o transkrypcji stanowi podstawę do sporządzenia polskiego aktu stanu cywilnego. W tym stanie rzeczy kluczowe znaczenie dla rzeczywistego terminu realizacji wniosku o transkrypcję będzie miała data, w której już po zakończeniu postępowania i wydaniu rozstrzygnięcia, akt stanu cywilnego zostanie wpisany do polskiej księgi stanu cywilnego. 

Decyzja przed upływem terminu do wniesienia odwołania (a zatem niedostateczna) nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Wyjątek od tej reguły stanowi m.in. przypadek gdy decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron (art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Decyzja o transkrypcji podlega więc wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. W takim przypadku akt stanu cywilnego powinien być sporządzony i wpisany do księgi niezwłocznie, po skutecznym doręczeniu stronom przedmiotowej decyzji. 

Natomiast w pozostałych sytuacjach akt stanu cywilnego może być wpisany do księgi stanu cywilnego dopiero, gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna (decyzja ostateczna to taka decyzja od której stronie nie przysługuje już odwołanie w administracyjnym toku instancji).