Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Назад

Czy zmiana nazwiska za granicą jest uznawana w Polsce?

Przebywałem od 30 lat we Francji, a teraz zamierzam wkrótce powrócić do Polski. Podczas pobytu we Francji zmieniłem swoje nazwisko, ale w Polsce nadal istnieję pod nazwiskiem rodowym. Mam podwójne obywatelstwo i polski paszport z polskim nazwiskiem. Czy wracając do kraju powinienem występować o polskie dokumenty z francuskim nazwiskiem czy polskim? Czy dokument o zmianie nazwiska muszę w jakiś sposób potwierdzać w Polsce?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o obywatelstwie polskim (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 28, poz. 353 z późn. zm.), obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa, a zatem podlega on wyłącznie prawu polskiemu. Wszelkie zmiany nazwisk dokonane na terenie innego państwa - z wyjątkiem zmiany nazwiska w związku z zawarciem związku małżeńskiego - nie wywołują skutków prawnych w Polsce.

W związku z tym należy stwierdzić, że jeżeli osoba, która posiada obywatelstwo polskie i francuskie, zmieniła nazwisko za granicą w trybie administracyjnym, na terenie Polski nadal będzie funkcjonowała pod nazwiskiem figurującym w polskich aktach stanu cywilnego, pomimo że dokonała zmiany nazwiska zgodnie z prawem francuskim. Dokument wystawiony przez władze francuskie nie ma mocy prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na jego podstawie nie może zostać zmienione nazwisko osoby. Zarówno w polskich aktach stanu cywilnego, jak i w dokumentach tożsamości wystawianych na ich podstawie, będzie figurowało nazwisko sprzed zmiany dokonanej poza granicami naszego kraju.

Analizując opisany stan faktyczny sprawy, należy zaznaczyć, iż zasadnym byłoby ujednolicenie zapisu danych osobowych zawartych w polskich i zagranicznych dokumentach. Uprościłoby to weryfikację tożsamości osoby, a w konsekwencji ułatwiłoby kwestie poruszania się pomiędzy krajami. Niniejszej czynności należy dokonać w trybie ustawy z dnia z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy, zmiana nazwiska może nastąpić na pisemny wniosek, złożony osobiście lub korespondencyjnie z notarialnie poświadczonym podpisem do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego. W przypadku jego braku – do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego w Polsce. Natomiast w sytuacji braku dotychczas miejsca zamieszkania w Polsce, właściwym do zmiany nazwiska będzie kierownik USC m. st. Warszawy.

Ubiegając się o zmianę nazwiska należy uzasadnić wniosek, wskazując na istotne powody takiej czynności. Wydanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego pozytywnej decyzji skutkuje między innymi dokonaniem wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego wnioskodawcy oraz powiadomieniem właściwych organów i urzędów, w tym organów ewidencji ludności.
Zmiana nazwiska w trybie administracyjnym skutkować będzie również koniecznością wymiany polskich dokumentów, tj. paszportu oraz dowodu osobistego. W celu weryfikacji danych osobowych przez właściwy organ wydający ww. dokumenty należy przedłożyć odpis aktu stanu cywilnego zawierający stosowną wzmiankę.