Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Назад

Czy w przypadku decyzji odmownej w sprawie przyznania zasiłku, możliwe jest odwołanie?

Wróciłem już do kraju i złożyłem wszystkie dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku w ramach zaliczenia okresu pracy za granicą. Czy w przypadku decyzji odmownej w sprawie przyznania zasiłku, możliwe jest odwołanie? Jakie przepisy będą miały zastosowanie w takiej sytuacji?

Jeśli otrzyma Pan decyzję  dotyczącą odmowy przyznania prawa do zasiłku, w pouczeniu powinna być zawarta informacja o  możliwości odwołania się wraz ze wskazaniem terminu.
W przypadku rozpatrywania sprawy na podstawie przepisów o koordynacji, organem odwoławczym będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który decyzję wydał.
Zastosowanie będą miały przepisy z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zasada dwuinstancyjności)  i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast w przypadku zastosowania przepisów dotyczących przyznania zasiłku na podstawie polskich okresów zatrudnienia, podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy związane z uzyskaniem prawa
do zasiłku dla bezrobotnych jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r.Nr 69 poz.415 z późn.zm.).

Stosownie do przepisów powyższej ustawy ustalaniem prawa do zasiłku oraz orzekaniem o jego utracie zajmują się powiatowe urzędy pracy (właściwe dla miejsca zameldowania bezrobotnego), które na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów oraz obowiązujących  aktów prawnych podejmują stosowne decyzje. O ile strona nie zgadza się z wydaną decyzją, służy jej prawo wniesienia  odwołania do organu II instancji jakim jest właściwy wojewoda. Zgodnie z przepisami KPA w przypadku niezadowolenia strony z rozstrzygnięcia organu odwoławczego, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, złożona w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.