Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Назад

Czy syryjskie prawo jazdy kat. A może być uznane w Polsce, jeśli mam polskie prawo jazdy kat. B?

Mam polskie prawo jazdy kat. B (pojazdy osobowe) i syryjskie kat. A (motocykle). Czy muszę oddawać syryjskie prawo jazdy, aby dostać takie samo w Polsce? Czy może ono zostać uznane i wydane w Polsce na nowo?

Zgodnie z przepisami ustawy z  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) syryjskie prawo jazdy, jeśli nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 r., nie uprawnia do kierowania pojazdem silnikowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba posiadająca syryjskie prawo jazdy, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu syryjskiego ważnego prawa jazdy.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:
a) państwo członkowskie Unii Europejskiej  - w okresie ważności prawa jazdy
b) państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) oraz państwo trzecie, którego wzór prawa jazdy jest zgodny ze wzorem określonym w Konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

W przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy wydanego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa, z którymi Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu praw jazdy oraz państwa będące stroną Konwencji o ruchu wniosek wraz z załącznikami składa się bezpośrednio do wydziału komunikacji i nie jest wymagane zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

W przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy wydanego przez państwo nie będące stroną Konwencji o ruchu drogowym i które nie jest zgodne  ze wzorem określonym w Konwencji  (takim właśnie państwem jest Syria) - warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego. W tym przypadku osoba winna zgłosić się do wydziału komunikacji  w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę.

Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego zostanie wydane polskie krajowe prawo jazdy, zostanie zatrzymane przez organ i niezwłocznie przesłane do państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

W przypadku, gdy syryjskie prawo jazdy zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, będzie ono uwzględnione w polskim prawie jazdy. Po potwierdzeniu przez organ syryjski ważności prawa jazdy, będzie można go wymienić. W przeciwnym razie, aby uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii A na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba będzie przejść odpowiednie dla tej kategorii prawa jazdy szkolenie i zdać część teoretyczną i praktyczną egzaminu państwowego.

Wymagane dokumenty oraz procedura wymiany zagranicznego prawa jazdy opisana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. nr 24, poz. 215 z późn. zm.). Do wniosku o wymianę należy m.in. dołączyć kserokopię syryjskiego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Może Pan także przed wyjazdem z Syrii postarać się o wydanie do krajowego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, które będzie uprawniało Pana do posługiwania się syryjskim prawem jazdy na terytorium Polski przez okres 6 miesięcy.

Więcej na temat wymiany zagranicznego prawa jazdy w Powrotniku w artykule "Prawo jazdy".