Powrót

Renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-02-17

Tagi: Emerytura i renta, Transfer świadczeń, Ubezpieczenie zdrowotne, Świadczenia społeczne

Renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Renty z tytułu wypadku przy pracy lub w związku z chorobą  zawodową  są przyznawane przez instytucję państwa, którego ustawodawstwo miało zastosowanie w chwili wystąpienia wypadku przy pracy lub w czasie wykonywania pracy, która poprzez swój charakter mogła spowodować chorobę zawodową. Zasady nabywania uprawnień i wypłaty tych świadczeń regulują wewnętrzne przepisy państw, w których wystąpił wypadek przy pracy lub zatrudnienie, które poprzez swój charakter mogło spowodować chorobę zawodową.

Osoby, które pracowały w Polsce, a nabyły prawo do renty z tytułu wypadku przy pracy lub w związku z chorobą zawodową  z innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie należącym do UE oraz Szwajcarii a także z państw, z którymi Polska ma podpisaną umowę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego mogą ubiegać się w ZUS o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia. Świadczenie takie może zostać przyznane,  jeżeli zostaną spełnione warunki do renty określone polskim ustawodawstwem. Jeśli  będzie to konieczne, przy rozpatrywaniu wniosku o rentę w Polsce zostaną uwzględnione także okresu ubezpieczenia przebyte w państwach członkowskich lub umownych.

Przykład

Jeżeli Polak uległ wypadkowi przy pracy w czasie zatrudnienia np. w Wielkiej Brytanii, z tytułu którego podlegał ubezpieczeniom społecznym w systemie tego państwa, instytucją właściwą do rozpatrzenia uprawnień do renty z tytułu tego wypadku jest brytyjska instytucja ubezpieczeniowa, nawet jeżeli pracownik ten mieszka w Polsce. Osoba taka może również ubiegać się w ZUS o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia, jeżeli przed zatrudnieniem w Wielkiej Brytanii podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia pozarolniczej działalności na własny rachunek i spełnia warunki wymagane do tej renty.
Jeżeli mieszkamy w Polsce, wniosek o zagraniczną rentę z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej z państwa członkowskiego lub państwa umownego możemy złożyć bezpośrednio we właściwej zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej lub za pośrednictwem ZUS-u, który:
•          skompletuje taki wniosek,
•          przekaże nasz wniosek do właściwej zagranicznej instytucji państwa członkowskiego lub umownego,
•          a także na zlecenie właściwej zagranicznej instytucji państwa członkowskiego lub umownego przeprowadzi badania lekarskie i sporządzi opinię lekarską.
Opinia ta zostanie przekazana za granicę w celu wykorzystania do oceny stanu zdrowia związanego z wypadkiem przy pracy lub z chorobą zawodową.

Warto wiedzieć

W przypadku osób, które uległy wypadkowi przy pracy lub zapadły na chorobę zawodową w czasie pracy w państwie, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o zabezpieczeniu społecznym, uprawnienia do renty są rozpatrywane zgodniez ustawodawstwem tego państwa. Jeśli mieszkamy w Polsce, to wniosek o te świadczenia powinniśmy złożyć bezpośrednio do właściwej instytucji ubezpieczeniowej tego państwa.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma podstaw prawnych do pośredniczenia lub pomocy w uzyskaniu rent z państw, z którymi Polska nie ma podpisanych odpowiednich umów.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?