Powrót

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych

Tagi: Sąd

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych
w sprawach cywilnych i handlowych

Orzeczenia sądów konkretnego państwa w zasadzie nie wywierają skutków prawnych poza terytorium tego państwa. Aby zagraniczny wyrok sądowy mógł być wykonany w Polsce, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie wykonalności.

Umowy międzynarodowe regulujące kwestie uznawalności wyroków, których stroną są Polska i inne państwa, mają pierwszeństwo przed postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. To one określają przesłanki i warunki stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów tych państw na terytorium Polski.

W wypadku orzeczeń wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie znajdują przepisy prawa wspólnotowego. Zgodnie z nimi wyroki w sprawach cywilnych
i handlowych są uznawane bez konieczności przeprowadzania postępowania o stwierdzenie wykonalności. Jeżeli jednak na podstawie wyroku miałaby być wszczęta egzekucja, to niezbędne jest przeprowadzenie takiego postępowania przed polskim sądem okręgowym.

Warto wiedzieć
W sprawach roszczeń niespornych, po wydaniu orzeczenia sąd polski wystawia zaświadczenie ETE, czyli Europejski Tytuł Egzekucyjny.

Skutkiem nadania orzeczeniu zaświadczenia ETE jest to, że to orzeczenie jest uznawane i wykonywane w każdym innym państwie członkowskim UE bez potrzeby prowadzenia dodatkowego postępowania. Orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie ETE, podlega wykonaniu według prawa państwa, w którym jest wykonywane.

W Polsce orzeczenie opatrzone zaświadczeniem ETE podlega wykonaniu po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.