Powrót

Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Tagi: Firma, Cudzoziemiec, Pobyt, Obywatelstwo

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-03-15

Cudzoziemcy, którzy mają obywatelstwo dowolnego państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zasada ta obowiązuje w stosunku do cudzoziemców, którzy posiadają obywatelstwo dowolnego państwa należącego do EOG lub Szwajcarii.

Ma ona zastosowanie także w wypadku cudzoziemców posiadających:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej (WE),
  • zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia z rodziną lub udzielone cudzoziemcowi, który w innym kraju członkowskim uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz członkowi jego rodziny, jeżeli uzasadnią swoje zamieszkanie w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia stacjonarnych studiów wyższych lub stacjionarnych studiów doktoranckich w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt czasowy wydane w zwiazku z małżeństwem z obywatelem polskim,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • ochronę czasową na terytorium Polski,
  • Kartę Polaka.

 

Pozostali cudzoziemcy mają prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji. Cudzoziemcy prowadzący działalność za granicą mogą na terenie Polski utworzyć oddział.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?