Powrót

Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Tagi: Firma, Cudzoziemiec, Pobyt, Obywatelstwo

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-02

Cudzoziemcy, którzy mają obywatelstwo dowolnego państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zasada ta obowiązuje w stosunku do wszystkich cudzoziemców, którzy posiadają obywatelstwo dowolnego państwa należącego do EOG lub Szwajcarii.

Ma ona zastosowanie także w wypadku cudzoziemców posiadających:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach
  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • ochronę czasową w Polsce
  • ważną Kartę Polaka.

Pozostali cudzoziemcy mają prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji. Cudzoziemcy prowadzący działalność za granicą mogą na terenie Polski utworzyć oddział.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?