Powrót

PESEL

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-12

PESEL

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną

Numer PESEL nadaje się:

  • obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
  • cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Warto wiedzieć

O nadanie numeru PESEL dla osób zamieszkałych za granicą, w związku ze sprawą paszportową - występuje KONSUL. W takich przypadkach nie pobiera się opłat konsularnych (nadanie numeru w innych sprawach niż sprawa paszportowa jest płatne i odbywa się na podstawie innej procedury). Dotyczy to także dzieci urodzonych i zamieszkałych za granicą, których rodzice lub przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Nie należy w tej sprawie zwracać się do organów gmin w Polsce, gdyż jedynym właściwym organem do wystąpienia o nadanie numeru PESEL do sprawy paszportowej jest konsul.

Pełne informacje dotyczące numeru PESEL są dostępne na stronie obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)