Powrót

PESEL

Tagi: PESEL, Dowód osobisty, Paszport, Zameldowanie, Ubezpieczenie zdrowotne, Pobyt

PESEL

Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną.

Numer PESEL nadaje się:

 • obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 • cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z:
  a)  uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
  b)  uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
  c)  udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
  d)  udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  e)  uzyskaniem statusu uchodźcy,
  f)  uzyskaniem ochrony uzupełniającej,
  g)  uzyskaniem azylu,
  h)  uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany,
  i)  uzyskaniem ochrony czasowej,
  j)  uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Warto wiedzieć
O nadanie numeru PESEL dla osób zamieszkałych za granicą, w związku ze sprawą paszportową - występuje KONSUL. W takich przypadkach nie pobiera się opłat konsularnych (nadanie numeru w innych sprawach niż sprawa paszportowa jest płatne i odbywa się na podstawie innej procedury). Dotyczy to także dzieci urodzonych i zamieszkałych za granicą, których rodzice lub przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Nie należy w tej sprawie zwracać się do organów gmin w Polsce, gdyż jedynym właściwym organem do wystąpienia o nadanie numeru PESEL do sprawy paszportowej jest konsul.

Pełne informacje dotyczące numeru PESEL dostępne są tutaj


Najczęściej zadawane pytania

Formularze

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?