Powrót

PUP Strzelce Krajeńskie - Szkolenia indywidualne z RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi nabór wniosków dla 30 osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym szkoleniu.

Nabór jest prowadzony w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nieposiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy - projekty pozakonkursowe.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, 6.02.2017 r.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?