Powrót

PUP Nowy Sącz - Aktywizacja osób młodych

Sądecki Urząd Pracy rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (III)". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany będzie do 30.07.2018 r.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, posiadające I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER (czyli są to osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się oraz nie uczestniczyły w szkoleniu ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rekrutacją do projektu).

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 280 osób (kobiet i mężczyzn) zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne.

Formy wsparcia w ramach projektu:
  • staże – 143 osoby,
  • bony szkoleniowe – 15 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 56 osób,
  • bony na zasiedlenie – 50 osób,
  • prace interwencyjne – 16 osób.

Kryterium pierwszeństwa do udziału w projekcie to przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:

  • długotrwale bezrobotni, tj. osoby, które nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25. roku życia) lub 12 miesięcy (w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej) poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały bez pracy oraz były gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukiwały zatrudnienia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • pozostali bezrobotni.

W przypadku, kiedy liczba osób spełniających kryteria pierwszeństwa będzie większa niż liczba miejsc,
o przystąpieniu do projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej kategorii.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie dostępne są w Dziale Usług Rynku Pracy u poszczególnych doradców klienta.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, 13.02.2017


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?