Back

Zasiłek dla bezrobotnych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2014-09-04

 

Tagi: Zasiłek dla bezrobotnych, Transfer świadczeń, U2 E303

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii Opuszczając Wielką Brytanię, warto rozważyć, czy nie przysługuje nam brytyjski zasiłek dla osób bezrobotnych (Jobseeker's Allowance – JSA). Dzięki przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które nabyły w Wielkiej Brytanii prawo do contribution-based JSA, mogą transferować go do Polski.

Zasiłek w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż jego odpowiednik wypłacany w Polsce. Istotne jest, że należy ubiegać się o niego jeszcze przed wyjazdem. Po powrocie do Polski wszczęcie procedury w celu uzyskania zasiłku nie będzie już możliwe.

Warto wiedzieć
O brytyjski zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

  • nie pracują albo pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo,
  • nie studiują w pełnym wymiarze godzin,
  • są gotowe do podjęcia pracy i aktywnie jej poszukują,
  • mają ukończone 16 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, przy czym dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia, zasiłek jest przyznawany jedynie w sytuacjach szczególnych,
  • są zdolne do podjęcia pracy.

Rodzaje brytyjskich zasiłków dla bezrobotnych

W Wielkiej Brytanii istnieją dwa rodzaje zasiłków: contribution-based Jobseeker's Allowance oraz income-based Jobseeker's Allowance.

Contribution-based Jobseeker's Allowance zależy od liczby
i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, które dana osoba opłaciła w dwóch latach podatkowych poprzedzających rok zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o to świadczenie. Zasiłek ten wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni. Osoby podejmujące działalność na zasadzie self-employment zasadniczo nie mogą ubiegać się o ten rodzaj zasiłku. Contribution-based JSA może być transferowany do Polski.

Income-based Jobseeker's Allowance zależy od dochodów
i oszczędności danej osoby. Pod uwagę są przy tym brane dochody
i oszczędności osiągane w gospodarstwie domowym. Nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, aby ubiegać się o ten rodzaj zasiłku. Jednak, aby zasiłek mógł być przyznany, należy spełniać jeden z poniższych warunków, :

- w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymywać średnie wynagrodzenie niższe niż 153 funty tygodniowo,

- otrzymywać Contribution-based Jobseeker's Allowance przez okres dłuższy niż 182 dni,

- nie pozostawać w zatrudnieniu przez ostatnie 2 lata.

Nie ma również limitu czasu, w jakim wypłacany jest ten zasiłek. Osoby, które niedawno przybyły do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia zatrudnienia, aby uzyskać prawo do tego świadczenia muszą udowodnić 3 miesięczny okres zamieszkiwania na terenie kraju. Income-based JSA nie może być transferowany do Polski.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Podstawowe kwoty zasiłku ustalane są oddzielnie na każdy rok podatkowy. Obecnie maksymalna stawka dla contribution-based JSA wynosi tygodniowo: 57,35 funtów dla osoby w wieku poniżej 25 lat oraz 72,40 funtów dla osoby w wieku 25 lat i powyżej.

Wysokość income-based JSA jest uzależniona od sytuacji danej osoby. Maksymalna kwota tego zasiłku w przypadku osób samotnych wynosi tyle samo, co podstawowa stawka contribution-based JSA. Kwota ta jest obniżana, gdy dana osoba pracuje w niepełnym wymiarze, jak również w razie posiadania oszczędności powyżej 6000 funtów. Jeżeli oszczędności przekraczają 16 000 funtów co do zasady nie ma możliwości ubiegania się o ten rodzaj zasiłku. Na wysokość zasiłku ma również wpływ sytuacja partnera osoby wnioskującej o zasiłek. Jeżeli pracuje on przez co najmniej 24 godziny tygodniowo, co do zasady nie można ubiegać się
o income-based JSA.

Zasiłek dla poszukujących pracy jest wypłacany w odstępach dwutygodniowych.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? 

Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w lokalnym biurze Jobcenter Plus. Można uczynić to również telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu decyzji przyznającej zasiłek osoba uprawniona do zasiłku ma obowiązek stawiać się osobiście
w Jobcenter Plus co dwa tygodnie. Należy przy tej okazji bezwzględnie informować o zmianach okoliczności dotyczących poszukującego pracy, w tym w szczególności o zmianie miejsca zamieszkania, rozpoczęciu jakiejkolwiek pracy, szkolenia czy studiów, a nawet wyjeździe na wakacje. Niepoinformowanie o tego rodzaju okolicznościach może spowodować utratę zasiłku.

Jakie warunki należy spełnić, aby transferować contribution-
-based JSA do Polski?

Po powrocie do Polski istnieje możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w Wielkiej Brytanii. Możliwe to będzie maksymalnie przez trzy miesiące  (z możliwością przedłużenia
w szczególnych przypadkach do sześciu miesięcy) i dotyczy jedynie contribution-based JSA. Osoby opuszczające Wielką Brytanię na stałe tracą prawo do otrzymywania income-based JSA.

Warto wiedzieć
Osoba wnioskująca o wypłatę brytyjskiego zasiłku w Polsce musi spełniać następujące warunki:

  1. Jest uprawniona do otrzymywania zasiłku w dniu wyjazdu do Polski.
  2. Co najmniej cztery tygodnie przed wyjazdem była zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy.
  3. W dniu wyjazdu do Polski jest zdolna do pracy i aktywnie poszukuje pracy.
  4. Wyjeżdża do Polski w celu poszukiwania pracy.
  5. Zarejestruje się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy w Polsce i złoży wymagane dokumenty.

Dokumentem, który należy złożyć w polskim urzędzie pracy w celu pobierania brytyjskiego zasiłku, jest druk U2 (wcześniej E 303).
W celu otrzymania tego formularza należy zwrócić się do lokalnego biura Jobcenter Plus, które prześle stosowne dokumenty do International Pension Centre. Instytucja ta podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy zasiłek może być transferowany poza Wielką Brytanię i wydaje formularze, które należy okazać w urzędzie pracy w Polsce. Wnioskując o transfer zasiłku do Polski w Jobcenter Plus, warto powołać się na informacje zamieszczone na stronie internetowej Department for Work and Pensions.

Poniżej adres International Pension Centre:

The Pension Service 11
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LW
United Kingdom

Po uzyskaniu decyzji o transferze zasiłku zasiłek będzie wypłacany przez Jobcentre Plus bezpośrednio na rachunek osoby uprawnionej do jego pobierania.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać transferowany zasiłek
w Polsce znajdziesz w naszym Powrotniku w rozdziale dotyczącym transferu zasiłku dla bezrobotnych.

Warto wiedzieć
Sposób rozwiązania umowy o pracę z brytyjskim pracodawcą ma wpływ na okres pobierania zasiłku oraz datę przyznania do niego prawa.
Jeżeli pracownik sam rezygnuje z pracy, Jobcentre Plus może zawiesić wypłatę zasiłku od 13, a nawet do 156 tygodni (3 lata). Stanie się tak wówczas, gdy uzna, że rezygnacja z pracy nie była uzasadniona żadnymi istotnymi okolicznościami. Należy przy tym pamiętać, że jednym z warunków możliwości transferu zasiłku do Polski jest jego otrzymywanie w dniu opuszczenia Wielkiej Brytanii. Jeżeli więc dana osoba powraca do kraju w trakcie zawieszenia wypłaty zasiłku, nie będzie możliwe już ubieganie się o niego
w późniejszym czasie.

Rząd brytyjski od 29 kwietnia 2013 roku stopniowo wprowadza nowy rodzaj zasiłku, który ma między innymi zastąpić Income-based Jobseeker's Allowance. Universal Credit jest przeznaczony dla osób bezrobotnych lub o niskim dochodzie, przyznawany jest na razie w niektórych regionach Wielkiej Brytanii.

Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?