Back

Urząd Stanu Cywilnego

1. Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą
Fakt narodzin, małżeństwa lub śmierci danej osoby powinien zostać zgłoszony we właściwym urzędzie stanu cywilnego. Zgon, który nastąpił w Polsce, rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia. W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia zgonu winno dokonać się w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochówku, bądź w USC dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

2. Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą
Dziecko urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce jednego z rodziców.

3. Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą
W celu rejestracji związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju, należy udać się z odpowiednim podaniem do urzędu stanu cywilnego.

4. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce
Cudzoziemiec, zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może je zawrzeć, np. obywatel Hiszpanii powinien złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem hiszpańskim może zawrzeć małżeństwo.