Back

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-06-08

Tagi: Dziecko, Świadczenia rodzinne

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” wypłacane jest miesięcznie w wysokości 500 zł, do momentu aż dziecko ukończy 18. rok życia.

Jest to wsparcie przyznawane na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód. Dochód jest brany pod uwagę jedynie w przypadku pierwszego dziecka i nie może przekroczyć 800 zł na jednego członka rodziny, a w przypadku niepełnosprawnego dziecka w rodzinie - 1200 zł.

Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem Internetu: Emp@tia, PUE ZUS lub banku.

Pierwsze świadczenie przyznawane jest  na okres do końca września 2017 r. W następnych latach wsparcie finansowe przyznawane będzie od 1 października do 30 września następnego roku. Przy czym wniosek należy złożyć wcześniej (przyjmowane będą od 1 sierpnia), ponieważ pieniądze wypłacane będą począwszy od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku nowo narodzonego dziecka, wniosek można złożyć nie wcześniej niż od daty narodzin.

Z tej pomocy skorzystać mogą również rodziny przebywające za granicą.

Pierwszym warunkiem, jaki musi spełniać rodzina, to zatrudnienie jednego z rodziców w Polsce lub sytuacja, w której dzieci mieszkają w kraju. Samo obywatelstwo polskie nie uprawnia do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie.

Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Przepisy unijne wykluczają sytuację, w której rodzina pobiera pełną kwotę świadczeń w dwóch państwach członkowskich jednocześnie, może jednak otrzymać najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw.

Instytucje unijne wymieniają się informacjami na temat pobierania świadczeń rodzinnych przez daną osobę. W sytuacji, gdy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierane jest świadczenie o podobnych charakterze, należy jedynie zdecydować, który kraj będzie właściwy do ich wypłaty.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ustalając to, w którym kraju rodzina uprawniona jest do pobierania świadczeń rodzinnych, bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń jest ten,  w którym mieszkają dzieci.

Gdy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w kraju właściwym w pierwszej kolejności jest niższa od kwoty świadczeń należnych w drugim kraju, kraj ten przyznaje dodatek dyferencyjny, czyli różnicę. W ten sposób rodzina może otrzymać jedną, najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez ustawodawstwa poszczególnych państw.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?