Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Back

Pracuję w weekendy w Irlandii, czy w Polsce przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych?

Pracuje legalnie w Irlandii ale tylko w weekendy, czy po powrocie do Polski będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce uzyska Pani jeśli spełnieni Pani warunki określone w art. 71 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jednym z głównych warunków, który należy spełnić jest wykazanie, że przepracowała Pani 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania  - a zatem z pracy w same weekendy nie uzbierałoby się 365 dni w ciągu 18 miesięcy, jednak okres ten będzie się wliczał do okresu uprawniającego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.