Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Back

Jakiej pomocy finansowej może udzielić Polakom zagranicą ambasada lub konsulat RP?

Jakiej pomocy finansowej może udzielić Polakom zagranicą ambasada lub konsulat RP?

Sprawy związane z udzielaniem pomocy finansowej przez konsulów RP reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula RP pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzielaniu (Dz.U.02.151.1262).

Na podstawie par. 2 wymienionego rozporządzenia, konsul może udzielić obywatelowi polskiemu pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do Polski, w razie niezbędnej potrzeby, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości pokrycia tych kosztów, a w szczególności, jeżeli nie jest możliwe:

  1. przekazanie dla wnioskodawcy pieniędzy z Rzeczypospolitej Polskiej lub z innego państwa;
  2. opłacenie w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie biletu dla wnioskodawcy na przelot lub przejazd;
  3. skredytowanie przez przewoźnika opłaty za przelot lub przejazd;
  4. skorzystanie przez wnioskodawcę z kart kredytowych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  5. uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów dotyczących usług turystycznych.

Ponadto osobie pochodzenia polskiego znajdującej się w niedostatku i niemającej możliwości uzyskania wystarczającej pomocy materialnej z innych źródeł, konsul RP w ramach posiadanych środków budżetowych na opiekę konsularną, może udzielić bezzwrotnej zapomogi, w szczególności na pokrycie w całości lub w części należności z tytułu zabezpieczenia podstawowych warunków bytowych, w tym na zakup niezbędnych lekarstw, żywności, odzieży, pomocy szkolnych, opłacenie kosztów niezbędnej opieki.

Uwzględniając sytuację finansową państwa, dążeniem polskiej służby konsularnej jest oszczędne i racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na konsularną pomoc finansową. W tym miejscu należy również mieć na względzie, że pomoc finansowa udzielana przez konsulów obywatelom polskim za granicą nie powinna być traktowana jako świadczenie socjalne.
Dane teleadresowe polskich placówek konsularnych zagranicą znajdują na stronie: http://bazateleadresowa.poland.gov.pl/