Back

Dzieci w szkole

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-10-08

Tagi: Szkoła, Nostryfikacja, Dziecko, Obywatelstwo, Cudzoziemiec

Dzieci w szkole

Rodzaj formalności związanych z zapisywaniem dzieci do polskiej szkoły zależy od tego, czy mają one obywatelstwo polskie, czy są cudzoziemcami. W obu przypadkach należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentów dotyczących edukacji dzieci za granicą.

Pozwolą one potwierdzić spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego oraz uzyskane przez nie oceny. Na tej podstawie dyrektor szkoły będzie mógł przyjąć dziecko do odpowiedniej klasy, a kurator (w przypadku obywateli polskich) – dokonać nostryfikacji (uznania za równorzędne z polskim) świadectwa ukończenia szkoły na danym poziomie.

Każde dziecko przybywające do Polski, bez względu na obywatelstwo, ma prawo do korzystania – na takich samych warunkach jak polskie dzieci – z bezpłatnej opieki i nauki w:

  • przedszkolach publicznych,
  • publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach,
  • publicznych szkołach ponadgimnazjalnych,
  • publicznych szkołach artystycznych.

Każdego ucznia przybywającego/powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce oraz
  • sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

Przed wyjazdem z dotychczasowego kraju pobytu należy odebrać:

  • ze szkoły lokalnej – świadectwa, jeśli w systemie szkolnym danego państwa są one wydawane, albo zaświadczenie wystawione przez dyrekcję szkoły, do której dziecko uczęszczało;
  • ze szkoły polskiej, jeśli dziecko do takiej uczęszczało – świadectwa z kolejnych kończonych klas.

Dzieci i młodzież powracająca z zagranicy mają możliwość kontynuowania nauki w języku obcym w gimnazjum i liceum dwujęzycznym. Szkoły te stanowią łatwiejszą formę włączenia się uczniów przybyłych z zagranicy w polski system edukacji. Nauczanie w tych szkołach jest bowiem prowadzone w dwóch językach – polskim oraz obcym, będącym drugim językiem nauczania.

Gimnazja i licea dwujęzyczne są ofertą dla tych osób, które znają język obcy nowożytny (głównie język angielski, francuski lub niemiecki) i chcą kontynuować jego naukę na poziomie rozszerzonym. Uczniowie klas dwujęzycznych realizują znacznie szerszy program nauki języka obcego.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?