Przeprowadzka Przeprowadzka

Back

Czy samochód zabytkowy sprowadzany jako mienie przesiedleńcze będzie zwolniony z akcyzy?

Ile wyniosą opłaty za samochód wyprodukowany w USA w 1973 r. (Oldtimer, zabytkowy) kupiony w Niemczech, sprowadzany do Polski ze Szwajcarii jako mienie przesiedleńcze. Wiem, że nie muszę płacić cła oraz VAT, ale czy będę musiał zapłacić podatek akcyzowy?  

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody osobowe tj. samochody, które objęte są pozycją Nomenklatury Scalonej (CN) 8703. Należy wyjaśnić, iż przedmioty kolekcjonerskie, takie jak samochód zabytkowy, mogą podlegać pod inny kod niż kod CN 8703. W przypadku klasyfikacji samochodu do kodu CN innego niż 8703, obowiązek w podatku akcyzowym nie powstanie. 

Tym niemniej nawet w przypadku klasyfikacji danego samochodu do kodu CN 8703, samochód ten przywożony jako „mienie przesiedleńcze” spoza Unii Europejskiej na terytorium Polski podlega zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego po spełnieniu poniższych warunków:

  • samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
  • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
  • osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, dowód potwierdzający spełnienie warunku 6 miesięcznego użytkowania samochodu w innym państwie, o którym mowa powyżej;
  • osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;
  • samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.