Zdrowie Zdrowie

Back

Czy mogę zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny?

Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, opiekuje się matką emerytką. Czy mogę być zgłoszona do jej ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli fakt pozostawania na bezrobociu bez prawa do zasiłku zostałby zgłoszony w powiatowym urzędzie
pracy, posiadałaby Pani prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednakże pozostaje Pani osobą bezrobotną jedynie w potocznym tego słowa znaczeniu. Należy zatem dokonać rejestracji w PUP.

Nie może Pani zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, gdyż zgodnie z art. 5 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135) nie spełnia Pani przesłanek do bycia członkiem rodziny, gdzie członek rodziny oznacza następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.