Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Back

Czy kobieta powracająca do kraju musi zapłacić za poród?

Czy kobieta powracająca po 4 latach pobytu w Irlandii musi zapłacić za poród w kraju? Czy istnieje jakaś możliwość, aby koszt porodu został pokryty w ramach zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego?

W przypadku, w którym głównym celem przyjazdu kobiety do Polski okaże się poród, wówczas będzie ona zobowiązana do pokrycia jego kosztów we własnym zakresie. Na podstawie EKUZ kobiecie nie przysługują świadczenia planowane (poród zalicza się do tego rodzaju świadczeń). W takim przypadku warto postarać się, przed wyjazdem z państwa członkowskiego, o dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112) lub dokument przenośny S1 (dawny formularz E 106) lub dokument, na podstawie którego ubezpieczyciel z państwa członkowskiego pokryje koszty porodu w ramach przepisów o koordynacji. Koszty leczenia pokryte w ramach systemu koordynacji sprawią, że kobieta będzie traktowana tak samo, jak polska ubezpieczona.

Jeżeli instytucja państwa członkowskiego wystawi dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112 -na poród i połóg) lub inny dokument, w którym zobowiąże się do pokrycia kosztów porodu, wówczas polski szpital posiadający umowę z NFZ, rozliczy koszty porodu z Funduszem, który następnie obciąży kosztami porodu i ewentualnych innych świadczeń państwo członkowskie. Przed powrotem należy również zwrócić się do instytucji w państwie członkowskim, która zajmuje się finansowaniem świadczeń zdrowotnych, w celu uzyskania pełnej informacji, co należy zrobić, by poród w Polsce odbył się na koszt państwa członkowskiego.
Odnośnie uzyskania ww. dokumentów należy pytać we właściwych instytucjach państwa członkowskiego zajmujących się świadczeniami z tytułu opieki zdrowotnej – w przypadku poszczególnych państw członkowskich są to odpowiednio instytucje odpowiadające NFZ.

Po porodzie, sytuacja ubezpieczeniowa kobiety, która zdecydowała się na poród w Polsce,  nie ulegnie zmianie. Zarówno jej, jak i dziecku będą przysługiwały świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o koordynacji. W praktyce oznacza to że zarówno matka, jak i dziecko będą mieli prawo do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas planowanego pobytu.

W przypadku porodu rodzinnego, kobieta, która zdecydowała się na poród w polskim szpitalu, powinna być potraktowana w ten sam sposób, jak polska ubezpieczona. Oznacza to, że jeśli szpital, w którym zechce ona urodzić, wprowadził wewnętrzne opłaty za porody rodzinne, wówczas te opłaty ją również będą obowiązywały. Dziecku ubezpieczonemu w innym państwie członkowskim podczas pobytu w Polsce przysługują świadczenia opieki zdrowotnej niezbędne podczas pobytu (czyli te, których nie można odłożyć w czasie poza planowany pobyt).

Ponadto, żeby uzyskać prawo do ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, obowiązkowo trzeba posiadać tytuł do ubezpieczenia np. podjąć zatrudnienie, być zleceniobiorcą, prowadzić działalność gospodarczą, być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Można także być członkiem rodziny osoby ubezpieczonej w Polsce. W tym ostatnim przypadku można korzystać ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski, nawet w pełnym zakresie, jeśli będzie się posiadać dokument przenośny S1 (dawny formularz E 109), na podstawie którego będzie można urodzić dziecko w Polsce na takich samych zasadach jak polska ubezpieczona.
Więcej informacji na temat formularzy znajdzie Pani na stronie NFZ: http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5