Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Back

Czy jest możliwy transfer Jobseeker’s Allowance z Irlandii?

Jestem w tej chwili na zasiłku w Irlandii Jobseeker’s Allowance. Czy jest możliwe po powrocie przeniesienie tego świadczenia do Polski?

Jobseeker’s Allowance nie podlega transferowi do Polski.

JA jest jakby formą zapomogi - pomocy socjalnej od państwa irlandzkiego i ten rodzaj zasiłku nie jest objęty zasadami koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych.

Można tylko transferować Jobseeker’s Benefit.

Jobseeker’s Allowance (zapomoga dla osób poszukujących pracy) - jest świadczeniem dla osób, które utraciły pracę, jednakże z różnych powodów nie spełniają warunków wymaganych do przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Zapomoga jest rodzajem świadczenia socjalnego przyznawanego osobom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu utraty pracy (źródła dochodu). Z uwagi na taką konstrukcję tego świadczenia, przyznawane jest osobom które spełniają warunek stałego zamieszkania na terenie Irlandii (co najmniej dwuletni okres pobytu z zamiarem pozostania na stałe) i dodatkowo spełniają kryterium dochodowe (posiadany majątek, inne źródła dochodu, oszczędności itd.)

Więcej informacji na temat zapomogi dla poszukujących pracy- Jobseeker’s Allowance znajdzie Pani tu:
http://www.citizensinformation.ie/categories/social-welfare/social-welfare-payments/unemployed-people/zapomoga-dla-osob-poszukujacych-pracy