Rodzina Rodzina

Back

Co należy zrobić, aby zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą?

We wrześniu wyszłam za mąż za Kameruńczyka. Ceremonia ślubu odbyła się w Danii. Obecnie przebywam w Wielkiej Brytanii. Do dnia dzisiejszego nie dokonałam rejestracji małżeństwa w Polsce. Czy grozi mi z tego powodu grzywna?

1. Za niezarejestrowanie małżeństwa za granicą nie jest przewidziana grzywna. Natomiast obowiązkiem, który powinna Pani dopełnić jest zaktualizowanie zgłoszenia identyfikacyjnego składanego we właściwym dla Pani urzędzie skarbowym.

W przypadku zmiany nazwiska, jeśli nie zarejestrowała Pani w Polsce małżeństwa zawartego za granicą, powinna Pani zaktualizować ww. zgłoszenie.

Termin złożenia zawiadomienia oraz rodzaj formularza zależy od tego, czy prowadzi Pani działalność gospodarczą.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, nie prowadzący działalności gospodarczej, mają na dokonanie aktualizacji 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Obowiązuje ich formularz ZAP-3. Formularze są dostępne w urzędach skarbowych, a także na stronie Ministerstwa Finansów.

Osoby fizyczne, prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, które nie są przedsiębiorcami, są zobowiązane dokonać zgłoszenia nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Robią to na formularzu NIP-1. Przedsiębiorcy, którzy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rejestrowali działalność gospodarczą, składają formularz CEiDG-1. Formularze są dostępne w urzędach skarbowych, a także na stronie Ministerstwa Finansów.

2. W celu rejestracji małżeństwa zawartego za granicą informujemy:

Wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego uregulowane jest w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.). Aby dokonać tej czynności należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce,  a w razie jego braku- do USC m. st. Warszawy). Do wniosku należy dołączyć oryginalny zagraniczny akt urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem. Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa brak jest informacji o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa, oświadczenie w tej sprawie obywatel polski może złożyć równocześnie z wnioskiem o wpisanie aktu. Podstawa prawna: art. 62 ust. 3 cytowanej ustawy.

Po wydaniu decyzji administracyjnej, która będzie podstawą do sporządzenia polskiego aktu małżeństwa, kierownik USC wyda bezpłatnie 3 odpisy skrócone tego aktu. Opłata skarbowa za wpisanie aktu stanu cywilnego wynosi 50 zł.

Małżeństwo można również zarejestrować za pośrednictwem konsulatu. Takie rozwiązanie jest jednak bardziej kosztowne i czasochłonne niż w wypadku bezpośredniej rejestracji. Wniosek złożony za pośrednictwem konsulatu trafia bowiem zawsze do USC m.st. Warszawy, gdzie z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków czas oczekiwania na rejestrację może być bardzo długi.