Powrót

Dowód osobisty

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-12

Dowód osobisty

W Polsce obowiązują obecnie wyłącznie plastikowe dowody osobiste. Jeżeli mamy książeczkowy dowód osobisty, po powrocie do Polski powinniśmy jak najszybciej wymienić go na dowód plastikowy.

Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych zgodnie, z którą dowód osobisty to dokument:

 • stwierdzający tożsamość osoby
 • poświadczający obywatelstwo polskie
 • uprawniający do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Z kolei obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Warto wiedzieć

Od 4 marca 2019 r. obywatelom polskim wydawany jest nowy dowód z warstwą elektroniczną (E-dowód). Szczegółowe informacje na temat e-dowodu zostały zamieszczone na stronie obywatel.gov.pl.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba, która nie ukończyła 18 roku życie może wystąpić z wnioskiem o wydanie tego dokumentu nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się w obecności osoby, której wniosek dotyczy, wyjątek stanowią dzieci do ukończenia 5 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody” przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Od 1 czerwca 2015 r.  wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w postaci elektronicznej

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

Na stronie: obywatel.gov.pl można sprawdzić czy dowód jest gotowy do odbioru

Obowiązek wymiany dowodu osobistego

O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub  uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 • w przypadku unieważnienia certyfikatów zawartych w e-dowodzie (zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 4a ustawy o dowodach osobistych)

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego należy wystąpić:

 • co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego,
 • niezwłocznie - w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza albo utraty, lub takiego uszkodzenia dowodu osobistego, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza, w przypadku unieważnienia certyfikatów zawartych w e-dowodzie.

Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych (chyba, że dowód wydany został jako bezterminowy) lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania.
Więcej informacji na temat formalności związanych z ubieganiem się o dowód osobisty znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub pod adresem: obywatel.gov.pl

Z dniem 1 marca 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności, która reguluje kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym i nadawaniem numeru PESEL. Szczegółowe informacje w tym względzie również zostały zamieszczone są na stronie MSWiA.

Warto wiedzieć

Okazanie do kontroli granicznej przy wjeździe do Polski książeczkowego dowodu osobistego nie powoduje utraty prawa do wjazdu, gdyż zgodnie z Konstytucją RP obywatelowi polskiemu nie można zakazać powrotu do kraju.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1407 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2015 poz. 212)
Teksty aktów prawnych sądostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP na stronie: http://isap.sejm.gov.pl